พิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมี นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยในครั้งนี้ ที่ชนะเลิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณครู และผู้ปกครอง ที่ให้ความสนใจและสนับสนุน การเรียนการสอนและการแข่งขันคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ยุคศตวรรษที่ 21 ต้องการ พร้อมทั้งขอบคุณ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย องค์กรภาคเอกชน ที่ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับภาครัฐ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเด็กไทย ให้สามารถก้าวไกลบนเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติได้ และเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้โดดเด่นและก้าวไกลบนเวทีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ศธ. ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ของเยาวชนไทย ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ถือเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต

Coding จะช่วยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้กับเด็กรอบด้าน ได้แก่
C-Creative Thinking: ความคิดสร้างสรรค์
O-Organized Thinking: ความคิดที่เป็นระบบ ระเบียบและมีตรรกะวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
D-Digital Literacy: ความสามารถในการเข้าใจภาษาดิจิทัล
I-Innovation: นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
N-Newness: ความคิดริเริ่มที่มีความสดใหม่ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี
G-Globalization: ยุคโลกาภิวัฒน์ หรือ ยุคศตวรรษที่ 21

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

“การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และไม่ต้องกังวลว่า จะยากเกินสำหรับเด็กหรือผู้คนทั่วไป เพราะ Coding ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเด็กที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ Coding ยังช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบ มีตรรกะ และแก้ปัญหาได้ เรียกว่า ช่วยให้ทุกคนวางแผนจัดการชีวิตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบมากขึ้น

ผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ภายในพิธี รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลเหรียญทอง รับชมวิดีทัศน์การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1-3 ในรอบค้นหาอัจฉริยภาพ และมอบถ้วยรางวัลแชมป์เปี้ยน ของ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แก่ตัวแทนเด็กไทยเพื่อไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2020 IMC International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 รางวัล ให้กับนักเรียน 10 ระดับชั้นได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 5

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
4/7/2563