พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ศธ. และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 จำนวน 86 ราย พร้อมทั้งมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” และประกาศเกียรติบัตร ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 10 ราย โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีบุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของประเทศ

“สิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้สถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อว่า “กระทรวงธรรมการ” นับถึงวันนี้มีอายุครบ 129 ปี ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญ ในการส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทของประเทศ

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนากระทรวงศึกษาธิการขึ้น และรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, สถาพร ถาวรสุข, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
1/4/2564