พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                เนื่องจาก มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการยกย่องเชิดชูและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงจัดโครงการ “ครูแสนดี”ขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ของนักเรียน และเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงได้คัดเลือกครูแสนดีของศิษย์จาก โรงเรียนมัธยมศึกษา๓๔๙แห่งและได้ครูแสนดีจำนวน๕๕๓คนเข้ารับเกียรตอบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครูที่ดีมิใช่จะมีหน้าที่เพียงการสอน อย่างเดียว แต่ครูที่ดีต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบจรรยาบรรณและให้ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรมแก่ศิษย์จนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและรู้จักตอบแทนสังคมกตัญญูต่อแผ่นดินและชาติบ้านเมืองรักสถาบันรักองค์กรครูจึงต้องคอยสอดแทรกปลูกจิตสำนึกเหล่านี้ให้ศิษย์ตลอดเวลาอีกด้วย

ธเนศ/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.