พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันจันทร์ที่  2  เมษายน  2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพราะการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญ และยืนยันได้ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยสำนักพระราชวังได้แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าว และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ ตามขั้นตอนปฏิบัติฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจำนวนชั้นตราที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

                สายที่ 1  ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)           จำนวน   86 คน

                สายที่ 2  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)              จำนวน 180 คน

                สายที่ 3  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)                       จำนวน   57 คน

                สายที่ 4 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)          จำนวน   11 คน

 

กลุ่มสารนิเทศ