พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ที่พะเยา

เมื่อเช้าวันนี้ (10 มีนาคม 2560) ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 09.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สร้างขึ้นขนาดเท่าพระองค์จริงในพระอิริยาบถประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์เครื่องแบบ พอ.สว. เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในชนบท ประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที 100 ปีสมเด็จย่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ใน 12 แห่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จัดการเรียนการสอนแบบประจำในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียน 596 คน

ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ มีบุคคลร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ อาทิ นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36, นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ พะเยา และผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์อีก 11 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ คณะครู และนักเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 ในจำนวน 12 แห่งของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ที่ประกาศจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเปิดรับนักเรียนระบบประจำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 596 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 คน และมีนายศาสตรา วงศ์จุมปู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน จำนวน 4 ครั้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยม รางวัลสถานศึกษาดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น และสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของประเทศ เป็นต้น

สำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานทางการศึกษา ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมได้ถวายสักการะสืบไป โดยประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที 100 ปีสมเด็จย่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทุกเขตการศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ รวมจำนวน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่แดง ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานนักเรียน การแสดงดนตรีในโครงการตามรอยคีตราชัน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป”

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม จากนั้นทรงปลูกต้นประดู่แดง

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อาทิ วางทุกงานอ่านทุกคน ให้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจทุกวันพุธ และบันทึกการอ่าน มีการจับรางวัลเพื่อให้มีความสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น, หนังสือธรรมะสร้างสมาธิ ส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน, หนังสือพาสนุก สุขหรรษา แนะนำหนังสือใหม่และหนังสือน่าอ่านโดยยุวบรรณารักษ์ และค่ายจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ร่วมพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ เกียรติประวัติโรงเรียน รางวัลพระราชทาน, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่บูรณาการร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ ศึกษาสรรพคุณสมุนไพร, ประพันธ์บทกวี, วาดภาพ ออกแบบท่ารำ รวมทั้งแต่งเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพรรณไม้ช่อครามน้ำ, โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ อาทิ การทำ Paper Craft, คณิตคิดเร็ว, การเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง โดยน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จย่า มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต, โครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีน จัดสอนภาษาการตัดกระดาษเป็นอักษรภาษาจีน และการประดิษฐ์หุ่นยนต์บำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
10/3/2560