ฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้

ปิดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ที่ยะลา

จังหวัดยะลา – พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล “กศน. คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อำเภอเมืองยะลา

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่า ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายการเร่งแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ และการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต และเป็นดำริของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่ต้องการยกระดับความสามารถและอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาให้กับเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นนโยบายด้านกีฬา ต่อต้านยาเสพติดของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลในด้านกีฬา มาจัดการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และกีฬาพื้นบ้านในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะกิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางที่ดี ที่สามารถเสริมสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจ และฝึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกติกา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.ได้จัดทำหลักสูตรและรายวิชาเลือกเสริมให้ผู้เรียนเลือกลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร กศน.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการศึกษาต่อกับโรงเรียนกีฬาหรือสถาบันการพลศึกษาได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ต้านยาเสพติด เสริมสร้างความรักสามัคคี สมานฉันท์ เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดว่า การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจะขับเคลื่อนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ มีอาชีพให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งสำนักงาน กศน.เป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอย่างหลากหลายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ หรือนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นต้น หากผู้จัดการศึกษาตะหนักและให้ความสำคัญในการทำงานที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน เชื่อแน่ว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับการแข่งขันฟุตบอล กศน. คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนนอกระบบโรงเรียนและบุคลากรของ กศน.ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อจะนำไปสู่การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด สร้างสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมสันติสุข อันเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายของพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาตามความสนใจ

โอกาสนี้ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศจนจบการแข่งขัน ซึ่งผลปรากฏว่าเมื่อจบเวลาการแข่งขัน ทีม กศน.ยะลา เสมอกับทีม กศน.นราธิวาส คู่ชิงชนะเลิศ 1:1 จึงต้องหาผู้ชนะเลิศด้วยการยิงจุดโทษ ผลปรากฏว่าทีม กศน.ยะลา ชนะไปด้วยประตูรวม 5:4 คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ รับเงินทุนการศึกษา 5 หมื่นบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนทีม กศน.นราธิวาส ซึ่งได้รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินทุนการศึกษา 3 หมื่นบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล เป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขัน และรับชมพิธีปิดในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
24/4/2558