ภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตร "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี พ.ศ.2555

ภาพถ่ายพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2555
วันที่ 22 กันยายน 2555
ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
————————————————

(คลิกดูภาพถ่ายที่นี่ค่ะ)

 

 รายชื่อบุคลากร “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปี 2555

1.

นายณรงค์ มีถาวร สำนักงานรัฐมนตรี 2. นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี สำนักอำนวยการ
3. นางวิมลรัตน์ ต้อยสำราญ กลุ่มสารนิเทศ สอ. 4. นางลัดดาวรรณ ภูมิรัตน กลุ่มช่วยอำนวยการฯ สอ.
5. นายวิชิต คงธนสิทธิกุล กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ. 6. นายธานี ปานเงิน กลุ่มบริหารงานคลังฯ สอ.
7. น.ส.นิภา แย้มวจี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 8. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ฯ
9. นายพงค์ศักดิ์ หนูทิม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ฯ 10. น.ส.เปล่งศรี ปั้นพล สำนักการลูกเสือฯ
11. นางสุธินี ขาวอ่อน สำนักการลูกเสือฯ 12. นางกุลธิดา มังกรไชยา สำนักการลูกเสือฯ
13. นางชุติมา กมุทะรัตน์ สำนักการลูกเสือฯ 14. นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
15. นางณยฎา มีสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 16. นางนวลศรี มงคลรัตน์ สำนักกิจการพิเศษ
17. น.ส.อุไร ผุดพัฒน์ สำนักนิติการ 18. น.ส.อุบล พุ่มบ้านเซ่า กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
19. นางนงนภัส ล้ำภักดี กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 20. นางวรลักษณ์ จันทพิมล สบย.กทม.
21. นางปาริชาติ ป้อมไธสง สบย.ที่ 1 22. นายนิคม อินทรประพันธ์ สบย.ที่ 2
23. นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ สบย.ที่ 3 24. นายมาโนช ฤทธาภัย สบย.ที่ 4
25. นางปาริยา คำนึงกิจ สบย.ที่ 5 26. นางวีรดา ชุลีกราน สบย.ที่ 6
27. นางวรรณา ภูริสวัสดิ์พงศ์ สบย.ที่ 7 28. นายสมเกียรติ แถวไธสง สบย.ที่ 8
29. นางประไพ ใจก้าวหน้า สบย.ที่ 9 30. นางภัทรานันท์ นาควิจิตร สบย.ที่ 10
31. นางส่องศรี โพธิ์ทอง สบย.ที่ 11 32. นายพร้อม มิตรสุวรรณ สบย.ที่ 12
33. นางบังอร เรืองฉาย สำนักงาน ก.ค.ศ. 34. นางเยาวภัทร โชคกำเนิด สำนักงาน ก.ค.ศ.
35. นางสืบศรี สุทธิประเสริฐ สำนักงาน ก.ค.ศ. 36. นางอุทัยวรรณ ประเสริฐอาภรณ์ สำนักงาน ก.ค.ศ.
37. นายวีระพันธ์ สุขพาณิช สำนักงาน ก.ค.ศ. 38. น.ส.นุชจรีย์ สีเจริญ สำนักงาน ก.ค.ศ.
39. นางอมรรัตน์ กองสุทธิ์ใจ สำนักงาน กศน. 40. นายนคร ชัยชนะ สำนักงาน กศน.
41. นายบุญช่วย สมัคร สำนักงาน กศน. 42. น.ส.ประทินทิพย์ โสตถิปิณฑะ สำนักงาน กศน.
43. นางณัชชา ทะภูมินทร์ สำนักงาน กศน. 44. นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร สำนักงาน กศน.
45. นางขวัญใจ ศุภทรัพย์ สำนักงาน กศน.  46. นางพรศรี พุ่มเงิน  สำนักงาน กศน. 
47. นางบุญมา ม่วงศรี  สำนักงาน กศน.  48. นายอรัญ คงนวลใย สำนักงาน กศน. 
49. นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต  สำนักงาน กศน.  50. นางสุวรรณรี รัตนรอด  สำนักงาน กศน. 
51. นายปราโมทย์ จินตประสาท สำนักงาน กศน. 52. น.ส.พุทธชาติ เพชรเสนา สำนักงาน กศน.
53. นางณัฐกฤตา พึ่งสุข สำนักงาน กศน. 54. นายบุญส่ง ทองเชื่อม สำนักงาน กศน.
55. นางวิไลลักษณ์ โรจนาศรีรัตน์ สำนักงาน กศน. 56. นายพิษณุ ภูมิภาค สำนักงาน กศน.
57. นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร สำนักงาน กศน. 58. นายสมมาตร คงเรือง สำนักงาน กศน.
59. นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา สำนักงาน กศน. 60. นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง สำนักงาน กศน.
61. นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล สำนักงาน กศน. 62. น.ส.เนาวเรศ น้อยพานิช สำนักงาน กศน.
63. น.ส.บังอร ดวงดุษดี สำนักงาน กศน. 64. นางละออง ภู่กลาง สำนักงาน กศน.
65. นางศิริรัตน์ คงเพชรศักดิ์ สำนักงาน กศน. 66. น.ส.ศรีสุดา สุภี สำนักงาน กศน.
67. นายสมชาย แก้วเขียว สำนักงาน กศน. 68. นายธวัลรัตน์ รัตนคุณ สำนักงาน กศน.
69. นายประดิษฐ์ ชัยประสิทธิ์โรจน์ สช. 70. น.ส.ชฎาพร ไวชมภู สช.
71. น.ส.ปริยา เลิศลอย สช. 72. น.ส.กันย์สินี สิทธุ์ภัมรเดช สช.
73. นางสินีนาฎ ศรีงิ้วราย สช.      

ที่มาข้อมูล & ภาพ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สอ.สป.
โทร. 0 2628 6164