ภารกิจที่กำแพงเพชร

รมช.ศึกษาธิการ “พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” ลงพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และรับฟังการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก แนะการทำงาน 4 ด้าน คือ ให้ศึกษาทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ คำนึงถึงปัจจัยบริบทของพื้นที่ภาคเหนือ เน้น Big Data System และอย่ามองจากกรอบอาชีวศึกษาอย่างเดียว เพื่อให้ทำงานเป็นภาพรวมของภาค เชื่อมโยง และเข้มแข็งไปด้วยกันจนถึงระดับประเทศ มุ่งสู่การเป็น “อาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง : Vocational Strong

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.30-12.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีนายทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะครู นักศึกษาให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

● ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรมีจำนวนนักศึกษากว่า 3,500 คน ในหลากหลายสาขา ทั้งระดับ ปวช. ปชส. จนถึงปริญญาตรีสายอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2561 จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีก 3 สาขา คือ ระดับ ปวช.ในสาขาจักรยานยนต์ฯ ปวส.ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ และปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีการผลิต

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ และปลัด ศธ. ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนบางสาขา เช่น แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ซึ่งมีผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติหลายชิ้นงานมาแล้ว คือ เตียงช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาต อุปกรณ์ประหยัดน้ำในสุขภัณฑ์ เครื่องกลั่นสุราประหยัดพลังงาน

ปัจจุบันกำลังพัฒนานวัตกรรม ‘เครื่องช่วยเดิน’ สำหรับผู้ป่วยหรือพักฟื้น ซึ่งถือเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจ เพราะเก้าอี้รถเข็นพลังงานไฟฟ้า สามารถยกตัวผู้ป่วยที่นั่งอยู่บนรถเข็นให้ค่อยๆ ลุกขึ้นยืนได้ และช่วยให้ผู้ป่วยสามารถก้าวเดินได้เอง (คลิ้กเพื่อชม Video เพิ่มเติม)

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวให้กำลังใจครูและนักศึกษาที่ได้ร่วมกันพัฒนา และพร้อมสนับสนุนให้นำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและการจดสิทธิบัตร เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อไป


● รับฟังความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้รับฟังความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ที่จะจัดตั้งขึ้นใน จ.ตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็น 1 ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (TEC TVET Career Center) ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคตาก คาดว่าจะมีความพร้อมเปิดทำการศูนย์ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้การอาชีวศึกษารองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่ได้วาง 4 Flagship ไว้ดำเนินการ คือ 1) เมืองท่าการค้าระหว่างประเทศ ที่ อ.แม่สอด 2) เมืองศูนย์กลางบริหารจัดการโลจิสติกส์ การศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ อ.เมืองตาก บ้านตาก และวังเจ้า 3) เมืองเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ที่ อ.พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และสามเงา 4) เมืองอารยธรรมแห่งขุนเขา (เมืองแห่งสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์) ที่ อ.อุ้มผาง

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดตั้งศูนย์ ดังนี้

1) ศึกษาทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ โดยขอให้คำนึงถึงบทบาทที่ชัดเจนตามชื่อ คือ เน้นไปที่การประสานงานและวางแผนการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น “ข้อมูล” เพื่อวางแผนผลิตกำลังคนที่เป็น Demand Side จึงถือมีความจำเป็นมาก ศูนย์จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานกับทุกฝ่ายในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ และสอดคล้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เพื่อสถานศึกษาอาชีวะต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิตในแต่ละปี และสอดคล้องรองรับกับศูนย์ระดับภาค 6 ภาคอีกด้วย

ทั้งนี้ หากศูนย์มีความพร้อม ก็สามารถเปิดทำงานได้เลย โดยไม่ต้องรอพิธีเปิด แต่ในระหว่างนี้ ขอให้นำต้นแบบศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ จ.ชลบุรี มาทำความเข้าใจ ศึกษาบทเรียน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลำดับ ทั้งการวางแผนดำเนินการในระยะยาวและระยะสั้น

2) ให้คำนึงถึงปัจจัย บริบท จุดแข็ง โอกาสของพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ ที่สภาพัฒน์ฯ ได้กำหนดไว้แล้ว โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ
     • เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลราคาเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง
     • เพื่อยกระดับฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
     • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ

ดังนั้น จึงขอให้คำนึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และขอให้วางแผนการทำงานโดยมองไปที่ “ประชาชน” เป็นศูนย์กลางว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากเรา จึงขอให้คิดให้ครบ รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องกับศูนย์หลักของภาคเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.พิษณุโลก แต่มีศูนย์ย่อยกระจายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เช่นเดียวกับศูนย์แห่งนี้ รวมทั้งศูนย์ระดับสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการตามความพร้อมต่อไป

3) เน้น Big Data System เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี ซึ่ง ผศ.บรรพต วิรุณราช อดีตคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำวิธีการทำงานด้านวิชาการไปเริ่มต้นโดยใช้การนำข้อมูลเข้าระบบ Big Data System ส่งผลช่วยให้นำข้อมูล Demand Side ที่โยงไปถึงกับสถานประกอบการและการทำงานประชารัฐได้ทันที ดังนั้น หากเรานำ Big Data ของศูนย์ 6 ภาค ก็จะนำไปสู่กลายเป็นข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น อันจะนำไปสู่ Big Data ของรัฐบาล จึงถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญมากที่ศูนย์ต้องจัดทำ Big Data ให้แม่นยำตรวจสอบได้จริง

4) อย่ามองจากกรอบอาชีวศึกษาอย่างเดียว  ในการวางแผนการทำงานต้องมองให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดการทำงานเชื่อมโยงทั้งระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ลงไปจนถึงประถมศึกษา เพื่อวางแผน Career Path ของเด็กนักเรียน โดยนำโครงการที่ได้ผลดีมาดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น โครงการทวิศึกษา (Dual Education) หรือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา โดยขอให้เข้าไปประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาในโรงเรียน และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มากขึ้น

ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงด้วยว่า ขอให้คำนึงถึงผู้เรียน กศน. ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว สถานศึกษาอาชีวะอาจจะจัดหลักสูตรเป็นภาคทไวไลท์ก็ได้ เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้ามาสู่ระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกันได้มากขึ้น

“หากเราคิดวันนี้ เริ่มต้นวันนี้ ก็ยังไม่สาย แต่ถ้าเราก้าวไปทีละวันๆ แล้วไม่ทำ ก็จะสาย ขอให้กำลังใจทำงานศูนย์ให้เป็นรูปธรรม เป็นภาพรวมของภาคเหนือให้ได้ ไม่ใช่ทำแค่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพราะจะเกิดเป็นภาพรวมของภาค เชื่อมโยง และเข้มแข็งไปด้วยกันจนถึงระดับประเทศ มุ่งสู่การเป็น “อาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง : Vocational Strong เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้ต่อไป” พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว


ตรวจเยี่ยมวิยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประชุมรับฟังความพร้อมการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit ธเนศ งานสถิร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร
22/2/2561