ภารกิจที่ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น – เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะข้าราชการครูบรรจุใหม่และบรรยายพิเศษ “การเป็นข้าราชการที่ดี” ในการประชุมพัฒนาข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น จากนั้นพบปะสนทนากับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา” ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยมีผู้บริหารที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วม อาทิ นายประเสริฐ หอมดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพม.เขต 25, นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3, นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น, นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย, นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูบรรจุใหม่ จ.ขอนแก่นทั้ง 305 ท่าน เพราะการเข้ารับราชการถือเป็นเกียรติยศ ความภาคภูมิใจทั้งตนเองและครอบครัว จงมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ และร่วมกันทุ่มเทในความรับผิดชอบใหญ่หลวงในหน้าที่ราชการทางการศึกษา สนองพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ถือเป็นความจำเป็นที่ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงควรให้ความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติตนและการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงต่อลูกศิษย์แล้ว ครูคือผู้เป็นมิตรแท้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้กับศิษย์ ถือเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แก่ศิษย์ จึงขอให้ครูบรรจุใหม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่ศิษย์ และฝากหน่วยงานต้นสังกัดให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตราชการ รวมทั้งดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการแก่ครูบรรจุใหม่

สำหรับการเยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนั้น  ม.ล.ปนัดดา ได้ให้แนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมว่า ถือเป็นภารกิจของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้บรรลุสู่ความสำเร็จ นอกจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง สังคมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ยังมีภาระหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อหวังให้ลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ที่เราทุกคนนอนตาหลับ สังคมมีความเจริญ หมดความห่วงใย คุณธรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยความคิดและการกระทำ ความมีสติรอบคอบ ความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิตของคนไทย ได้แก่ ความเมตตากรุณา ความสุภาพ ความซื่อตรง ความกตัญญูรู้คุณบรรพชน และกับพฤตินิสัยที่เรียกว่า ปากกับใจและการกระทำที่ต้องตรงกัน สังคมย่อมมีความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นตามมา

นอกจากนี้ ฝากถึงลูกหลานนักเรียนในการประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม เพราะบุพการี ครูอาจารย์ สอนเราทุกคนมาแต่เด็กว่า เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ต้องมีความจงรักภักดี มีความรู้รักสามัคคี มีความกตัญญูกตเวที มีความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ และมุ่งมั่นกระทำสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจในการครองตน นำพาประโยชน์สุขต่อประเทศชาติ

นางสาวจังคนิภา แก้วกุลชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้กล่าวถึงความประทับใจในการฟังบรรยายครั้งนี้ว่า ในเรื่องของศาสตร์พระราชาเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อตนเองมาก สามารถน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียร ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเป็นสุภาพชน และความซื่อสัตย์สุจริต และจะนำความรู้ในวันนี้ไปถ่ายทอดสู่เพื่อนต่างโรงเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้ามาฟังบรรยายในครั้งนี้ด้วย อีกเรื่องที่สำคัญคือการใช้โซเชียลอย่างมีสติ โดยเราจะต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะโพสต์หรือแชร์ลงไป จะไม่นำความเดือดร้อนและเสื่อมเสียมาสู่ผู้อื่น


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
4/9/2560