ภารกิจที่ขอนแก่น

ภารกิจ รมช.ศธ.ธีระเกียรติ ที่ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand TESOL และประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันออทิสติก รวมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน English Program ที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
9.00-10.00 น.
เปิดการประชุมวิชาการ Thailand TESOL, The 36th Annual Thailand TESOL International Conference “The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Glocalization”
ที่โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า Thailand TESOL เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จัดโดยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย โดยมีครู คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนสถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยจำนวนมากเข้าร่วมการประชุม  จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย จะได้รับทราบแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป


ทั้งนี้ ปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่พบในปัจจุบันของประเทศ คือ การที่เด็กสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือปริญญาตรีแล้ว แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษน้อย เช่น นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 จะได้เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง, นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ได้เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 2 ชม. และนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ได้เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 3 ชม. ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 300 ปี หากจะทำให้เด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษได้ และยังพบว่าเด็กไทยใช้เวลาเรียนหนังสือในห้องเรียนมากกว่าเด็กในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพราะต้องเรียนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระวิชา แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี


ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทุกด้าน รวมทั้งยกระดับภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร แม้ว่าการปฏิรูปการศึกษาได้เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ในอดีต แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ


ในส่วนของนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษนั้น อันดับแรกคือ ควรสร้างความตระหนักที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ และตระหนักว่าภาษาอังกฤษนั้นสำคัญมาก เพราะเป็นภาษาของโลก ทางการทูต วิทยาศาสตร์ อีกทั้งข้อมูลร้อยละ 75 ของโลกยุคปัจจุบันก็เป็นภาษาอังกฤษ ทุกคนจึงต้องขวนขวายเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ต้องขยันและฝึกฝนด้วยตนเอง เพราะไม่มีทางลัดที่จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้ อีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาภาษาอังกฤษคือการจดจำคำศัพท์หรือการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีคลังคำศัพท์และนำมาใช้ในการสื่อสารได้ เพราะเราไม่สามารถหาความหมายของคำจากพจนานุกรมหรือจากอินเทอร์เน็ตได้ตลอด ทั้งนี้ ครูสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เก่ง ก็ต้องถ่อมตัวและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็กได้ เพราะในปัจจุบันมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยเพียง 6 คนเท่านั้น ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพเหมือนเจ้าของภาษา เมื่อเทียบกับระดับ C2 ตามมาตรฐานการทดสอบของ CEFR : Common European Framework of Reference for Languages)


นอกจากนี้ เมื่อมีการพูดถึงการกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของประเทศก็จะถูกโจมตี แต่ความจริงแล้วไม่ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง ภาษาอังกฤษก็ยังคงเป็นภาษาที่มีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ ทุกคนมองว่าสิงคโปร์เป็นรูปแบบ (Model) ที่ประสบความสำเร็จในการจัดระบบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ นั่นเป็นเพราะสิงคโปร์มีนโยบายที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการที่ถูก,  ส่วนมาเลเซียใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาที่หนึ่งเพราะภาษามาเลย์เป็นภาษาแม่ แต่มาเลเซียได้พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการนำรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์มาใช้ และขณะนี้มาเลเซียพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วมาก ในขณะเดียวกัน ติมอร์ เลสเต รับเอาภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาที่หนึ่ง ซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นภาษาทางการทูตหรือภาษาของเทคโนโลยี จากที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่านโยบายด้านภาษา (Language Policy) เป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศ


ในการประชุมระดับโลกด้านการศึกษา ซึ่งมีประเทศต่างๆ จากทั่วทุกทวีปเข้าร่วมประชุม แต่ละประเทศให้ความสำคัญกับนโยบายภาษา แม้กระทั่งชาวจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งการขอทุนต่างๆ ในสหภาพยุโรป ซึ่งมีประเทศสมาชิกต่างชาติต่างภาษา ก็ยังคงใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆ แม้แต่คนฝรั่งเศสก็ยังต้องปรับตัวเองในการใช้ภาษาอังกฤษเช่นกัน ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ตายแล้วหรือไม่ เช่นเดียวกับไม่มีใครคาดคิดว่าภาษาละตินที่เคยใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีตหลายพันปีที่ผ่านมา ขณะนี้เราก็ไม่ได้ใช้ภาษาละตินในการสื่อสาร และกลายเป็นภาษาที่ตายแล้ว แต่ในปัจจุบันเราทุกคนทราบดีว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสำคัญที่ใช้กันทั่วโลก


นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับระบบการสอบให้มีการสอบแบบอัตนัยมากขึ้น โดยจะเปลี่ยนข้อสอบทุกปี ไม่มีใครที่จะสามารถเดาหรือรู้ข้อสอบล่วงหน้าได้ แต่จะมีเนื้อหาหลักที่แจ้งให้โรงเรียนทราบชัดเจนให้ว่าแต่ละช่วงชั้นต้องรู้อะไรและต้องสอบอะไรบ้าง อีกทั้งยังมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น โดยต้องเปลี่ยนมาตรฐานต่างๆ ของภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจะมีการจัด Boot Camp ในการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และมีการกำหนดมาตรฐานการสอบอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน โดยจะมีการแสดงผลการวัดระดับภาษาอังกฤษใน Transcript แต่ไม่ใช่เกรด และผลการทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานในอนาคตได้ โดยข้อสอบที่จะใช้วัดระดับภาษาอังกฤษต้องมีมาตรฐานด้วย ย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ดำเนินนโยบายแบบ Top-Down แต่จะเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมเท่ากัน เราต้องช่วยกันเพราะเรื่องการศึกษาไม่ใช่เรื่องรับผิดชอบของคนๆ เดียวโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้นำคลิปวีดิโอในโครงการ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER” ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรับชม เพื่อร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ10.30-12.00 น.
ประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันออทิสติก
ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมหารือกับคุณบุรี เสรีโยธิน ประธานกรรมการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกขอนแก่น และเจ้าของโรงงานแหอวนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้บริหารสาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น, นายชนะ โนนทวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น และผู้ปกครองบุคคลออทิสติกขอนแก่น เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือร่วมกันครั้งนี้ เป็นการทำงานในลักษณะประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งคุณบุรี เสรีโยธิน ในฐานะภาคเอกชน ต้องการเข้ามาช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถาบันออทิสติกขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้องการให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปด้วยความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อเด็กออทิสติกในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง


จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ได้มีความก้าวหน้าไปมาก โดยที่ประชุมได้เชิญศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาเป็นประธานคณะทำงานในการวางแผนการจัดตั้งสถาบันออทิสซึม เพื่อร่วมดึงทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ อาทิ แผนงานการจัดตั้ง สถานที่ ครุภัณฑ์ บุคลากร งบประมาณ คณะกรรมการสถาบัน มูลนิธิในกำกับ การวิจัย ฯลฯ โดยในเบื้องต้นเห็นตรงกันว่าจะขอใช้สถานที่ตั้งสถาบันภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่าภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยิ่งจะได้รับประโยชน์จากสถาบันดังกล่าว โดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้างเอง ถือเป็นการทำงานร่วมกันของประชารัฐ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาลอย่างแท้จริง


(ทั้งนี้ กลุ่มโรคออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder) เป็นกลุ่มของโรคที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสมอง ทำให้มีความบกพร่องของพัฒนาการหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านภาษาและสังคมล่าช้า มีพฤติกรรม ความสนใจและการกระทำที่ซ้ำๆ และจำกัด)13.30.15.30 น.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน English Program
ที่โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา


รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และพญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอน English Program ของโรงเรียนภาพถ่าย : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษาเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนกว่า 170 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program (EP) ซึ่งนำหลักสูตรการเรียนการสอนของเคมบริดจ์มาปรับใช้ ซึ่งต่างจากโรงเรียนอีกหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร EP ตามหลักสูตรภาษาไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีการแปลแบบผิดๆ ถูกๆ อีกทั้งครูผู้สอนก็ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Native Speakers) ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหา เพราะการสอนหนังสือเป็นวิธีคิด ไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้ก็สามารถสอนได้


ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ EP ของโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง จะใช้งบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของโรงเรียนภาครัฐทั่วไป อีกทั้งครูโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ได้เงินเดือนน้อยกว่าครูโรงเรียนของรัฐ แต่การลงทุนน้อยนั้นกลับได้ผลผลิตดี นอกจากนี้ การจัดหลักสูตร EP มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เด็กต้องเข้าสอบ O-NET ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาไทย เด็กจึงกลัวสอบไม่ผ่าน ทำให้ทุกโรงเรียนเปิดสอนพิเศษหรือมีการติวข้อสอบให้เด็กนักเรียน ซึ่งลักษณะการเรียนในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ต้องทำข้อสอบระดับชาติเป็นภาษาไทยนั้น เป็นอันตรายอย่างมาก และไม่ทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษา


ดังนั้น จึงต้องคิดหาวิธีปรับปรุงระบบการสอน EP ครั้งใหญ่ โดยอาจกำหนดให้มีเกณฑ์ในการรับเข้า (Entry Requirement) อาทิ นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน EP ในระดับประถมศึกษาจะยังไม่มีการสอบภาษาอังกฤษ แต่โรงเรียนต้องมีระบบการประกันคุณภาพว่ามีมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษที่ดีพอ จึงจะรับเข้าเรียน ส่วนการรับนักเรียนในหลักสูตร EP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำในระดับ B1 ตามมาตรฐานการสอบของ CEFR จากนั้นจะให้เวลา 2-3 ปี และจะต้องมีผลสอบในระดับ B2


ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP โดยใช้หลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาจจะนำเอาคะแนนของการสอบมาเทียบคะแนนสอบ O-NET ได้ โดยเด็กไม่จำเป็นต้องสอบ O-NET อีกครั้ง หากสามารถเทียบคะแนนกับ O-NET ได้จะทำให้มีเด็กมาเรียน EP เพิ่มขั้น อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรด้วย เพราะหลักสูตรของนานาชาติที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน EP นั้น เน้นการเรียนการสอนแบบเจาะลึก ชั่วโมงเรียนน้อย แต่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เด็กไม่เบื่อ และสอนให้เด็กแสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าถาม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เด็กมีตัวเลือก และไม่ต้องเรียนพิเศษซ้ำซ้อน เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้เรียนกับเนื้อหาในการทดสอบเป็นภาษาเดียวกัน


อย่างไรก็ตาม แนวทางการหารือในวันนี้เป็นเพียงแค่ความคิด จะต้องนำมาพิจารณาก่อนว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยยังไม่ถือเป็นนโยบาย แต่เป็นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนแบบ EP ที่มีคุณภาพ เป็นวิธีหนึ่งที่สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
30/1/2559