ภารกิจที่นครปฐม

จังหวัดนครปฐม – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม
● เมื่อเวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนา เรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน’ กับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9, ผู้บริหารโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แก่เยาวชนในชนบทห่างไกล ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่อยู่ในความทรงจำเสมอตั้งแต่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี) เมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ทำให้ได้รู้จักครู อาจารย์ และผู้บริหารหลายท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนมิตรแท้ เพราะการมีเพื่อนที่ดีถือเป็นบรมญาติ คือญาติที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพครูซึ่งเปรียบเสมือนเรือจ้าง พอส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งก็ไปรับลูกศิษย์รุ่นใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ แต่สำหรับครูบางท่าน แม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังคงรักโรงเรียนและรักนักเรียนอยู่ ดังนั้นลูกหลานนักเรียนต้องคำนึงถึงความดีงามที่ครูอาจารย์พยายามพร่ำสอนให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในภาคใดของประเทศไทย


ในส่วนของการเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม จึงขอความร่วมมือโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย ให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “ประเทศไทยเป็นเมืองแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เราไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่แบ่งแยก และต้องส่งเสริมให้ประเทศมีหลักธรรมาภิบาล


ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอให้ลูกหลานทุกคนยึดหลักคำสอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของ “รู้-รัก-สามัคคี” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เมื่อเรารู้เราก็จะเข้าใจ เมื่อมีความรักก็จะเข้าถึงได้ในทุกเรื่อง และเมื่อมีความสามัคคีก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้ลูกหลานช่วยนำ “ศาสตร์ของพระราชา” เหล่านี้ไปขยายผล ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองน.ส.วริศรา ศรีสวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวถึงการนำหลักความรับผิดชอบมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่า ศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ “ความรับผิดชอบ” ทุกวันนี้เรามีหน้าที่เป็นนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบและทำหน้าที่นักเรียนให้ดี เพื่อความภาคภูมิใจของครูอาจารย์ และบิดามารดา ผู้ปกครอง


ด.ช.บุญมา ประภาพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญ เราควรยึดมั่นในกฎหมายและนำหลักธรรมะมาใช้ในการดำรงชีวิต เพราะหากไม่มีคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยก็คงจะล่มจมเพราะไม่รู้จักคำว่าการทำความดีและละเว้นความชั่ว● จากนั้นในเวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา’ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน โดยมีนายสุชาติ ศรีแดงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา, ผู้บริหารสถานศึกษา, นายอำเภอกำแพงแสน, คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้าน เพราะทำให้ระลึกถึงช่วงเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สำหรับการมาเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียนนั้น เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลักคิดของโครงการโรงเรียนคุณธรรมคือการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะขับเคลื่อนและขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ อาทิ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 4,463 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 30,717 แห่ง, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 909 แห่ง (แบ่งเป็นของรัฐ 428 แห่ง และเอกชน 481 แห่ง), สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 80 แห่ง และเอกชน 74 แห่ง, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) 8,429 แห่ง


นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานนักเรียนทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต “อย่าเล่นกับชีวิต เพราะชีวิตไม่ใช่ของเล่น” เราต้องมองถึงอนาคตในการศึกษาต่อและการประกอบสัมมาชีพ ไม่โกงกิน ไม่วางอำนาจ อีกทั้งต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อจะได้มีแรงบันดาลใจ ไม่ท้อแท้ต่อสถานการณ์ของโลกหรือของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งไม่เผยแพร่สิ่งที่ไม่ใช่ความเป็นจริง เพราะการเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นบาป ยึดหลักการ “Small is beautiful คือ เล็กแต่สง่างาม” ไม่ทำตัวใหญ่โต แต่ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ ซึ่งจะเป็นกำไรของชีวิต ตลอดจนขอให้ยึดถือและน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต


ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เสนอกรอบแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวม กล่าวคือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ เพราะการอยู่ในสังคมนั้นเราต้องรู้จักพิธีการ ในการดำรงชีวิต, Etiquette คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การหมั่นศึกษา ขวนขวายหาความรู้นายนนติวัฒน์ ทองยอดเกรื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ สโมสร Interact หรือกิจกรรมพี่ช่วยน้องซึ่งเป็นการติวหนังสือด้านวิชาการให้น้อง และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์ตอนพักกลางวันสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นปีที่มีความสนใจ โดยสามารถนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปสอดแทรกในกิจกรรม Interact ได้ เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสอนให้น้องรู้จักอดออม เป็นต้นอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ, กราฟิกปก
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: กราฟิกภาพถ่าย
24/8/2560