ภารกิจที่นครพนม

จังหวัดนครพนม – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครพนม เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เพื่อเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จากนั้นรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม● 10.45 น. เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559


ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2560 ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือไทย รู้รัก สามัคคี เทิดไท้มหาราชินี 84 พรรษา” พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ (ต้นกันเกรา: ต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายอดุลศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งลูกเสือจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวคำถวายราชสดุดีตอนหนึ่งว่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความปลื้มปีติโสมนัส ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ปวงชนชาวไทยมีความเคารพเทิดทูน และศรัทธาแน่นแฟ้นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักคู่บ้านคู่เมืองมาเป็นเวลาช้านาน แผ่นดินไทยมีความเจริญรุ่งเรืองจวบจนทุกวันนี้ เนื่องด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัย โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จวบจนรัชกาลปัจจุบัน บ้านเมืองมีความมั่นคงและได้รับการพัฒนาก้าวหน้า อาณาประชาราษฎร์ใต้เบื้องพระบารมี ต่างมีความร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี


ตลอดเวลาแห่งรัชสมัยที่ผ่านมา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ในฐานะพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ก่อตั้งโครงการตามแนวพระราชดำริ ทรงสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน ทรงนำความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งทรงริเริ่มโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก


พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญต่อกิจการลูกเสือ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในสัมฤทธิผลของทุกโครงการที่ทรงพระราชดำริ ได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้


ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตตั้งสัตยาธิษฐาน จะบำเพ็ญคุณความดีเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน สนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบำรุงรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงเจริญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิภัย พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระเกียรติคุณเจิดจำรูญแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์ จำนงใดจงสัมฤทธิ์ สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐติกาล เทอญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ โดยได้ปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม และนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้เข้าร่วมงาน กล่าวคำปฏิญาณตนว่า


ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
ข้อ 4 ข้าจะดูแลเอาใจใส่รักษา และเพิ่มปริมาณจำนวนป่าไม้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อ● 13.00 น. พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียน เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม


โดยมีนายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย, นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ 2, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายตอนหนึ่งว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยเศร้าโศกทั้งประเทศ อันเนื่องมาจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันนั้นมีคนจำนวนมากไปสวดมนต์ที่โรงพยาบาลศิริราช เปล่งเสียง เปล่งสัจจะวาจาพร้อมกัน เพื่อถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน เรามีต้นแบบที่ดีคือในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุก ๆ ด้าน และเป็นที่รักของคนทั้งประเทศตราบจนวันนี้ ลูก ๆ ต้องช่วยกัน อย่าเคว้งคว้างในการดำเนินชีวิต อย่าท้อแท้ต้องให้กำลังใจกัน


ทั้งนี้ ได้ขอให้โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนในภาคอื่น ๆ ปลูกฝังให้ลูกต้องดูแลบุพการีและผู้มีพระคุณ เคารพรักบุพการี มีความซื่อตรง ใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร อย่าทรนง องอาจ จนกลับกลายเป็นความหลงลืมตัว แต่ให้เจียมเนื้อเจียมตัว มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะในสายตาผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่จะทำให้เราสูงขึ้น อีกทั้งระวังความเจริญทางวัตถุที่เกิดขึ้นเร็วมากในปัจจุบัน ตลอดจนไม่กระทำการสิ่งใดให้เสื่อมเสียพระเกียติยศ และไม่ทำให้คนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นคำพูด คำจา หรือการแสดงออก เราต้องภาคภูมิใจและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาทไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า จังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยึดมั่นหลักปรัชญาความพอเพียง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ แต่ไม่ว่าเราจะเกิดในภาคใดเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน ต้องรักกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ขณะนี้กำลังหารือกันว่าจะจัดให้มีการสอนวิชาซื่อสัตย์ สุจริต สร้างชาติ และหน้าที่พลเมือง โดยจะเน้นกิจกรรมการสอนที่สนุก ไม่ใช่การท่องจำ อาทิ เรียนเชิญผู้บริหารฝ่ายปกครองในท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าวด้วย● 15.00 น. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.นพ.)


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้พบปะหารือกับ กศจ.นครพนม โดยได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กศจ.นครพนม ถัดจาก กศจ.สงขลา และ กศจ.เชียงใหม่ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กศจ. เป็นอย่างมาก ซึ่งการประชุมร่วมกันครั้งนี้ยิ่งทำให้ได้รับคำตอบของทิศทาง กศจ.ที่ทุกท่านต้องการเห็น อันจะเป็นข้อมูลที่นำไปกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
10/1/2560