ภารกิจที่นราธิวาส

ภารกิจ รมช.ศธ.(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ที่ จ.นราธิวาส
ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ

และตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด


จังหวัดนราธิวาส – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เพื่อตรวจเยี่ยมการเปิดคลินิกฟุตบอลตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะผู้บริหารส่วนกลางจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตรวจเยี่ยมคลินิกฟุตบอลโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สนามกีฬากลาง อบจ.นราธิวาส

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรียังได้มีดำริให้พิจารณาเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความสามารถด้านกีฬาเป็นพิเศษให้มากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ ความรู้คุณธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจด้านกีฬาและเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือซิโก้ หัวหน้าสต๊าฟโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยมาให้ความรู้และเทคนิคในการพัฒนาการด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่ นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในการบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ที่จะขับเคลื่อนการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปถึงโครงการนี้ว่า “เป็นการจุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนวิชาการควบคู่กับการเล่นกีฬา ตามความถนัดทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคไต้

นอกจากนี้ ได้กล่าวให้กำลังใจให้แก่นักเรียน นักกีฬาทุกคน และแสดงความชื่นชมทุกท่านในความทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจร่วมมือการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้มแข็ง สู่การสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน


ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

ในระหว่างที่หัวหน้าสต๊าฟโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย ให้ความรู้และเทคนิคในการพัฒนาการด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่นั้น,  รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส โดยกล่าวว่าเพื่อต้องการมาพบปะกับผู้บริหารและครูในศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมครูทุกท่านที่ได้เสียสละเป็นอย่างมาก ถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเด็กพิเศษและเด็กพิการทางร่างกาย แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษในจังหวัดต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ต้องการพัฒนาและเพิ่มศูนย์การศึกษาพิเศษให้ครอบคลุมในระดับอำเภอและพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่นี้ได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ไม่ต้องไปเรียนต่อที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดอื่นๆ อันจะมีผลทำให้การศึกษาต่อในพื้นที่มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

หากมีสิ่งใดต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนดูแล ก็จะรับปัญหาเพื่อนำไปพิจารณาต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมและการดูแลสุขภาพเด็กกลุ่มนี้ให้ดีที่สุด ขอให้คุณความดีและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือ ได้โปรดส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนและครูทุกคนมีความสุข มีสุขภาพดี และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการตลอดไป

อนึ่ง ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและสถานที่ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งพบปะกับครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคนิคและหลักสูตรการจัดการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งกำชับให้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาอาชีวะในพื้นที่มาช่วยซ่อมแซมอาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาสด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพโครงการสานฝันฯ : MOE Mission
9/3/2559