ภารกิจที่สงขลา

จังหวัดสงขลา – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมและการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” ในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ โดยนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารการศึกษากว่า 250 คน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายบรรยายในการประชุม กศจ. จังหวัดพื้นที่ภาคใต้


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อติดตามการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนไปในทิศทางใด และมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาหรือไม่ เพราะนั้นคือสิ่งสำคัญต่อการทำงานของ กศจ.ให้บรรลุวัตถุประสงค์ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ โดยคนในพื้นที่เองขอฝากให้ กศจ. ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และช่วยชี้แนะไปยังครูอาจารย์โรงเรียนระดับจังหวัดไปจนถึงระดับอำเภอ พร้อมร่วมมือทำงานกับการศึกษาในระดับท้องถิ่น ที่จะช่วยสร้างให้โรงเรียนทั้งหลายมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่เฉพาะสร้างให้เด็กมีความเก่งทางด้านวิชาการหรือศาสตร์แขนงต่าง ๆ เท่านั้น แต่ต้องไม่ลืมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นเด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดั่งเช่นคำกล่าวของ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีต รมว.ศึกษาธิการ ที่ว่า “ให้คุณธรรม นำความรู้” มิใช่ “ความรู้คู่คุณธรรม” รวมทั้งต้องปลูกฝังความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ความรักชาติบ้านเมือง เพื่อเป็นการดำรงเอกลักษณ์ความเป็นชาติให้คงอยู่ตลอดไปดังนั้น เมื่อมีการพัฒนาตามแผนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือร่วมใจในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้น ก็จะเกิดโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ที่จะสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่น ๆ ได้นำแนวทางไปปฏิบัติตาม เช่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาในภูมิภาคและประเทศ เป็นต้นสำหรับการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน


โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 14 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 238 คน และได้รับเกียรติจาก พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การแก้ปัญหาทุจริตกระทรวงศึกษาธิการด้วย● พบปะผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ และครูผู้ช่วย จ.สงขลา


จากนั้นในช่วงบ่าย ม.ล.ปนัดดา ได้เดินทางไปพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา และครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ทุกสังกัดในจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2560ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยจังหวัดสงขลา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในปี พ.ศ.2560 จำนวน 275 คน ที่มาร่วมประชุมกัน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งการมองเห็นภาพครูทุกคนในวันนี้ ทำให้หวนนึกถึงเมื่อครั้งเข้ารับราชการใหม่ ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งก็เชื่อว่าครูทุกคนก็รู้สึกภาคภูมิใจกับอาชีพที่เป็นเกียรติยศ ซึ่งหลายประเทศให้ความสำคัญกับ “ครู” มาก โดยให้เป็นอาชีพที่ต้องสงวนไว้ เพื่อให้ครูได้ไปสร้างเด็ก และให้เด็กไปสร้างชาติ


แต่ต้องยอมรับว่า สังคมไทยสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้วิธีการสอนของครูต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะในยุคที่ต้องสร้างเด็กให้มีความรู้วิทยาการสมัยใหม่ เพื่อให้ก้าวทันคนอื่น ประเทศอื่น ในขณะเดียวกัน ครูก็ต้องคอยปลูกฝังความรักชาติ ขนบธรรมเนียม เอกลักษณ์ความดีงามให้กับเด็กและเยาวชนด้วย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำให้เกิดขึ้นได้ หากไม่มีใจรัก ไม่มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทนอบรมบ่มนิสัยศิษย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อให้เป็นคนดีที่มีความเก่ง พร้อมไปพัฒนาชาติบ้านเมืองสิ่งหนึ่งที่ยังมีความจำเป็นไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร นั่นคือ การมีต้นแบบที่ยั่งยืน เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชมารดาหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตอันงดงามหาใดเปรียบ จึงขอให้ครูช่วยชี้แนะเด็ก ๆ ให้มีต้นแบบ (IDOL) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต โดยเริ่มจากคนใกล้ตัวที่เราต้องมีความกตัญญู ก็คือพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ต่อมาคือครูอาจารย์ โรงเรียน ที่จะต้องตั้งใจหมั่นศึกษา ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ และระลึกถึงพระคุณครู ผู้ให้ความรู้ให้ความรัก เพียงหวังให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคมในอนาคต เป็นต้น


ขอฝากให้ครูช่วยขับเคลื่อนกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ (ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม) ผนวกกับจุดเน้นและเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) สอดแทรกไปในการเรียนการสอนในห้องเรียน พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนย่อความจับใจความจากการอ่าน เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ และสรุปประเด็นสำคัญ ตลอดจนถึงหาวิธีใช้โซเชียลมีเดียในทิศทางที่ถูกต้อง และใช้ความทันสมัยได้อย่างที่ควรจะเป็นด้วยสำหรับในปี พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลา มีผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ รวม 275 คน แบ่งเป็น


– ผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 16 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 3 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 17 คน


– ครูผู้ช่วย 239 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 18 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 17 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 128 คน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 76 คน• บรรยายศาสตร์พระราชาที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์


ในเวลา 14.30 น. ม.ล.ปนัดดา บรรยาย “ศาสตร์พระราชา” แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนกว่า 300 คน โดยนายวิรัช ทองแกมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
ม.ล.ปนัดดา กล่าวย้ำถึงบทบาทของนักเรียนว่า การที่โรงเรียนเข้มงวดกับลูกหลานเยาวชนในเรื่องต่าง ๆ ก็เพื่อต้องการอบรมบ่มเพาะให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการมีระเบียบวินัย ถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วยทำให้คนเป็นคน สามารถนำไปสู่คุณธรรมจริยธรรมด้านอื่น ๆ ตามมาสิ่งสำคัญคือทำให้สังคมน่าอยู่ ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มาบังคับใช้มากมาย เพราะทุกคนมีคุณธรรมอยู่ในใจ ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีใครหรืออะไรมาบังคับ รวมถึงการใช้สื่อโซเซียลมีเดียด้วย ที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เรียกได้ว่า จอเล็ก ๆ ของโทรศัพท์สามารถทำให้เราทันโลกทันสมัยได้อย่างที่ควรจะเป็นและดีงาม
นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
11/9/2560