ภารกิจที่สตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 (The Southern Border Scout Jamboree 2017) ณ ค่ายลูกเสือปากบาง รวมทั้งพบปะพูดคุยและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนละงูพิทยาคม

ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ที่สตูล

ในช่วงเช้า, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนพพร มากคงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือปากบาง จากนั้นเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หมุนเวียนจัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และสตูล อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 11 ครั้ง โดยครั้งที่ผ่านมาได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีลูกเสือ-เนตรนารีจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วม 1,114 คน

สำหรับการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ซึ่งคาดว่าจะมีลูกเสือ-เนตรนารีและเจ้าหน้าที่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งลูกเสือ-เนตรนารีภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ และลูกเสือจากประเทศอาเซียนที่จะเชิญมาเข้าร่วมงานชุมนุม จากประเทศเมียนมา อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย จำนวน 5,258 คน แยกเป็นลูกเสือ 3,470 คน เนตรนารี 990 คน และเจ้าหน้าที่ 798 คน โดยใช้งบประมาณจัดงานชุมนุมครั้งนี้ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณบูรณาการจากหน่วยงานและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

จากการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดงานชุมนุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้มานำเสนอความพร้อมในการจัดเตรียมงานเป็นอย่างดี  เช่น นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.สตูล และศึกษาธิการจังหวัดสตูล, นายสุธี บุญญะถิติ รอง ผอ.สพม.16 (สงขลา และสตูล), นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี, นายสามารถ รังสรรค์ รอง ผอ.สพม.15 (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา), นายทวีศักดิ์ ลิ่มวิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบาง ในฐานะผู้อำนวยการค่ายลูกเสือปากบาง, นายธนกร เกื้อกูล ผอ.กศน.จังหวัดยะลา, นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู, พ.ต.อ.นิพนธ์ คงขวัญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรละงู เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงแผนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับคำยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย ให้ความสนใจจะเข้ามาร่วมในพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานชุมนุมในครั้งนี้ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นประธานในพิธีเปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งบประมาณที่จะต้องโปร่งใส ซึ่ง ศปบ.จชต. และจังหวัดสตูล จะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา


พบปะพูดคุยกับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในช่วงบ่าย, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนละงูพิทยาคม สังกัด สพม.16 เพื่อพบปะพูดคุยกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่สำคัญของนักเรียน คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแทนนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ โรงเรียนละงูพิทยาคม กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว สำหรับผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาหลายคนอาจจะยังไม่ได้เกรดสูงมากนัก แต่ครูประจำรายวิชาก็ได้ให้ความเอาใจใส่ต่อการเรียนเป็นอย่างดี ส่วนสภาพความเป็นอยู่และหอพักของโรงเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งพบปัญหาในเรื่องน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ยังไม่สะอาด จึงขอให้ติดตั้งแท๊งค์น้ำ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร์ เพราะขณะนี้มีใช้งานเพียงเครื่องเดียว

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สภาพปัญหาการเรียนการสอนและความเป็นอยู่จากมุมมองของนักเรียนนั้น เป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กรณีนี้ได้มอบให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับฟังปัญหาและพิจารณาแก้ไขต่อไป แต่ก็ได้ย้ำให้นักเรียนต้องอดทน ให้ความสำคัญต่อการเรียนนอกเหนือไปจากการเล่นกีฬาในประเภทตามที่แต่ละคนถนัด นักเรียนแต่ละคนควรจะได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ของโรงเรียนควรจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.75

โอกาสนี้ นักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมที่นักเรียนได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพร กิจกรรมโรงเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระชังและสระน้ำธรรมชาติ กิจกรรมการเลี้ยงไก่บ้าน รวมทั้งนำเยี่ยมชมหอพักสานฝัน เวทีมวย

นายสุเทพ หมาดแน้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนละงูพิทยาคม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญด้าน “ความรู้” ของผู้เรียน รวมทั้งให้มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญด้าน “คุณธรรม” ของผู้เรียนอีกด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
27/2/2560