ภารกิจที่หนองคาย

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
จังหวัดหนองคาย – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด เข้าร่วมประชุม1. การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกาศให้จังหวัดหนองคายเป็น 1 ใน 10 ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นอกจากจังหวัดตาก สงขลา นครพนม สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี มุกดาหาร และนราธิวาส โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพ


สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ซึ่งครอบคลุมใน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอสระใคร ได้ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทบทวนกรอบเวลาในการดำเนินงานให้มีความพร้อมและดำเนินการได้จริงก่อนปี พ.ศ.2563 เนื่องจากหากสามารถดำเนินการได้เร็วกว่ากรอบเวลาที่ตั้งไว้ก็จะส่งผลดีต่อการศึกษา ส่วนการผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมตัวเลขหรือจำนวนความต้องการของแรงงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาปรับแผนการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาขาที่มีความต้องการในตลาดแรงงาน


ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ขอให้ไปทบทวนว่าเนื้อหาของวิชาที่สอนในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ พร้อมทั้งสำรวจว่าวิชาใดที่ควรเพิ่มหรือลดจำนวนชั่วโมงเรียน


การหารือในครั้งนี้เป็นประโยชน์และคุ้มค่ามาก เนื่องจากทุกฝ่ายร่วมมือกันระดมความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ภาคเอกชนได้ให้ข้อห่วงใยเกี่ยวกับการขาดวินัยของเด็กที่เป็นปัญหาต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการของภาคเอกชน ทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันสร้างเสริมวินัยและคุณธรรมให้กับเด็ก ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเข้มข้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของการมีระเบียบวินัย


ผลจากการประชุมในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) หนองคาย สรุปรวบรวมข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายไปประกอบการจัดแผนการศึกษาของจังหวัดหนองคาย จากนั้น 10 จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศจะต้องนำแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามาประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559


นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมของการจัดการศึกษาในจังหวัดหนองคายว่า ได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องกัน คือ การเตรียมความพร้อมให้เด็กที่เกิดมา เช่น ด้านสาธารณสุขและการศึกษา อีกทั้งจังหวัดหนองคายกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องระเบียบวินัยของเด็ก เช่น เด็กไม่มีความอดทน เข้าทำงานไม่นานก็ลาออกจากงาน พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจและแก้ปัญหาเด็กตกหล่นที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาด้วย


ในการประชุมครั้งนี้ มีความเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการเตรียมความพร้อม การจัดการปัญหา และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
 • ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จะเน้นไปที่กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, การขนส่งระบบโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ดังนี้
       – ระยะเร่งด่วน  ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับ 3 กลุ่มอาชีพดังกล่าว อีกทั้งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ตลอดจนจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา
       – ระยะสั้น  ด้วยการขยายและจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และจัดการศึกษาในระบบเพื่อรองรับบุตรหลานของผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการทุกชนชาติ
       – ระยะยาว  ด้วยการขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน พร้อมทั้งจัดการศึกษาต่อยอดและเติมเต็มด้านทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะภาษาให้กับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดนักศึกษาในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
       กล่าวโดยสรุป คือ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาว่าอาชีพอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพื่อนำมาวิเคราะห์โอกาสการเกิดอาชีพใหม่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่จะร่วมกันหารือการเปิดสอนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสาขาที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนรวม 12 แห่ง สำหรับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายจะมุ่งเน้น 4 สาขาวิชา คือ โลจิสติกส์, แมคคาทรอนิกส์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม และการแปรรูปอาหาร โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี อีกทั้งมีแผนในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ด้วยการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับ สปป.ลาวและเวียดนาม เพื่อสร้างโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงาน • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย, สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (สถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู และเลย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด 10 แห่ง) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่หลากหลาย และเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา • ผู้แทนสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า กศน.จังหวัดหนองคาย มีแผนพัฒนาการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดจนยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แรงงานที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้สามารถจบการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรของสำนักงาน กศน.ได้ อีกทั้งมีแนวทางพัฒนาทักษะภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ ด้วยการเปิดหลักสูตรอบรมภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว (30-300 ชั่วโมง) และนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้วิธีการค้าขายผ่าน SmartPhone ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของประชาชนในวัยแรงงาน เช่น ส่งเสริมการเป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ เช่น มีห้องเรียนแบบ EP (English Program) เป็นต้น นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย สช. ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเอกชนและสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ เพื่อทำให้สถานศึกษาผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน อีกทั้งเสนอให้มีการจัดระบบสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดหนองคายอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและวางแผนการศึกษาร่วมกัน • ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย จะมีการลงนามความร่วมมือโรงเรียนต้นแบบด้าน STEM Education กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายมีแนวทางจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย อาทิ มุ่งเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร, เน้นทักษะอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าขาย เป็นต้น ส่วนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะส่งเสริมการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และมีโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง โดยทำการติวหนังสือให้นักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 รวมทั้งส่งเสริมการประชุมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับจังหวัดขนาดใหญ่ • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีโรงงานอุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อย ปัญหาที่พบในภาพรวมของการจัดการศึกษา คือ ผู้ที่จบการศึกษาแล้วมาประกอบชีพด้านอุตสาหกรรมจะมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย จึงเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับเด็ก เช่น มีวิชาที่สอนเรื่องระเบียบวินัยตั้งแต่เด็กยังอายุน้อย ๆ เพื่อให้เด็กรู้ว่าการไม่มีระเบียบวินัยส่งผลกระทบอะไรบ้างในสังคม เป็นต้น • ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เห็นด้วยกับปัญหาเด็กที่จบการศึกษาแล้วมาประกอบอาชีพยังมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย อีกทั้งเด็กยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นอกจากนี้ ควรมีครูแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อแนะแนวให้เด็กเลือกเรียนตามความสามารถและทักษะที่ตนถนัด ตลอดจนเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอด้านบวกของการเรียนอาชีวศึกษาที่มีเด็กที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จจำนวนมาก
2. การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2016 OBEC Upper Northeastern: Education Quality Development in 21st Century)


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, สกลนคร, อุดรธานี, หนองบัวลำภู และเลย รวม 23 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อต้องการให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ดังเช่นในปัจจุบันได้มีการนำระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Area as Majors) หรือ “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน” มาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่ง TEPE Online เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความทันสมัย อีกทั้งเป็นระบบออนไลน์ที่ครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกที่และทุกเวลา ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาครูสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ และเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน เนื่องจากครูสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงไม่จำเป็นต้องเดินทางมาอมรบที่ส่วนกลาง ส่งผลให้การใช้งบประมาณเกี่ยวกับการอบรมลดลง และเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครูที่จะใช้เดินทางมาอบรมที่ส่วนกลางด้วย ขณะนี้ได้ขยายผล TEPE Online ไปยังครูทั่วประเทศประมาณ 5 แสนคน และคาดว่าจะขยายผลไปยังครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ต่อไป


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการทำให้ผลการจัดอันดับคะแนน PISA (Programme for International Student Assessment) ของเด็กไทยดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา, การทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์, การนำ STEM Education มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน, การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ และการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดให้มีห้องเรียนกีฬา เป็นต้นโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเยี่ยมชมนิทรรศการ TEPE Online ด้วยอรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
13/8/2559