ภารกิจที่แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน – พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. พร้อมทั้งเข้าร่วมการเสวนาและเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดน “ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อคนบนดอยและชายแดน” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ทปษ.รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สวด อ.สบเมย มีนายสยาม เรืองสุกใสย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนล่องแพวิทยามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะงานอาชีพตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงภาพ : ญาณทัธ สิริวัฒน์


ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมอแปง ต.แม่นาเติง อ.ปาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมีนายสุรชัย สอาดจิตต์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ร่วมเสวนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดน “ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อคนบนดอยและชายแดน” ที่ อ.ปาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและชายแดนของโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/2/2558