ภารกิจที่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ณ โรงเรียนพิงครัตน์ และวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่


• เวลา 9.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition) ภายใต้หัวข้อ “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังบัณฑิตศึกษา” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน อาทิ นายรชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่อันทรงเกียรติ เป็นแหล่งศึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ครูอาจารย์มีหน้าที่ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ให้เกิดความแตกฉานแก่ผู้คนพลเมือง ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่พัฒนาประเทศแทนผู้ใหญ่ทุกคนในวันนี้ จึงขอฝากให้ช่วยกันขบคิดว่า จะทำอย่างไรให้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และขอให้สนับสนุนงานวิชาการ การวิเคราะห์วิจัยและสังเคราะห์ ที่จะนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ เฉกเช่นงานนี้อย่างต่อเนื่อง


โดยเฉพาะกระบวนการสังเคราะห์ ซึ่งในระยะหลังนี้มีการพูดถึงกันอย่างมาก เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนหมั่นเพียรค้นคว้าหาความรู้และเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งจากในมหาวิทยาลัย และนอกรั้วมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างให้เกิดกรอบความคิดระบบผสมผสานสมัยใหม่ เมื่อสั่งสมมาก ๆ ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และนำไปช่วยเหลือสังคม ชุมชน ประเทศ เช่น โครงการ Start Up Thailand การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนการส่งเสริมผลงานวิจัย งานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ


ในโอกาสนี้ ได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานและการดำรงตน 4 ประการ เพื่อนำไปปรับใช้ตามสมควรแก่กาลเทศะ กล่าวคือ Protocol การรู้กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบรัดกุม และสอดคล้องเหมาะสมกับช่วงเวลา, Etiquette การมีจรรยา มีจารีตทางความคิด อาทิ สุภาพบุรุษต้องให้เกียรติสุภาพสตรี การมีน้ำใจต่อผู้สูงอายุ การต่อแถว/เข้าคิว, Education การหมั่นศึกษา ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ, Manners การมีมารยาทที่ดี ทั้งการพูดจา กริยาท่าทาง ความประพฤติที่เรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรี


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ให้การสนับสนุน ในการจัดประชุมวิชาการที่ทรงคุณค่าในครั้งนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานและผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้ง 14 แห่ง ในการที่ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่เกิดจากแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เชิงนวัตกรรมและองค์ความรู้ ผสานเข้ากับความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน อันจะนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศไทย ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปรศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560 รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ตลอดจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ และเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป• เวลา 11.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนพิงครัตน์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ณ หอประชุมโรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยอาจารย์สายพิณ สุคันธา ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนพิงครัตน์ อาจารย์ไพรวัลย์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิงครัตน์ รวมทั้งคณะครู บุคลากร  ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 120 คนม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวย้ำถึงศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานสอนประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ในเรื่องของ “ความรู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่จะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย เมื่อนั้นก็จะช่วยพัฒนาให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตของเรา ในการเรียน ในการประกอบสัมมาชีพ กิจการงานต่าง ๆ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงประเทศชาติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ที่จะทำให้เราระลึกถึงคำสอนของท่านได้เสมอ เสมือนพระองค์ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในหัวใจเรา มิได้จากไปไหน


ขอฝากครูอาจารย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับครูและโรงเรียนในกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ข้อที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมนางสาวกมลฉัตร กุลโรจน์ยิ่งเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า จากการที่ได้รับฟังการบรรยายของ ม.ล.ปนัดดา ในครั้งนี้ ยืนยันว่าจะนำเรื่องศาสตร์พระราชาไปประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นคนดีให้ได้ โดยเฉพาะการไม่พูดโกหก จะรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง รวมทั้งจะไม่ผิดสัญญา และสิ่งสำคัญคือ การตั้งใจเรียนและช่วยเหลือพ่อแม่ในสิ่งที่ทำได้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู อาทิ ช่วยงานบ้าน ช่วยธุรกิจที่บ้านเมื่อมีโอกาส อีกทั้งเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จะนำคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในการอยู่ร่วมในสังคมภายภาคหน้า ด้วยการเป็นคนดีของประเทศชาติ ช่วยประเทศชาติให้พัฒนาขึ้น ไม่ทุจริต ทำงานอย่างซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ตลอดจนกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ• เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งดำรงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศ ดังเช่นคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่า นครพิงค์” ซึ่งศิลปวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งที่ควรดำรงรักษาไว้ ทั้งการฟ้อนรำ การขับร้อง ตลอดจนเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่น ล้วนเป็นความงดงามที่ทรงคุณค่า หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ รวมไปถึงประเพณีการกราบ ไหว้ อัธยาศัยน้ำใจไมตรี ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้คน ที่มีต่อผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
17/8/2560