ภารกิจที่ รร.บางปะกอกวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เรื่อง ‘โรงเรียนคุณธรรม’ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เขตราษฎร์บูรณะม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การได้มาพบปะกับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมในครั้งนี้สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนบางปะกอกมีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมคือ ภายหลังกิจกรรมหน้าเสาธงลูกหลานนักเรียนจะแสดงความเคารพครูอาจารย์ และรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ด้วยการไหว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงาม และเป็นกิริยามารยาทที่งดงาม


นอกจากนี้ ขอฝากข้อคิดกับลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยขอให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสุภาพชน ยึดหลักรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตลอดจนนำกิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาสีภายในมาสร้างความรักและความสามัคคีของลูกหลานนักเรียนทุกคน


สำหรับการมาเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อมาขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมทุกคน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) การมีอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม” เกิดจากดำริของท่านพระครูประศาสน์ สิกขกิจ (พริ้ง อินทโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปะกอก ที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลนี้ โดยได้อาศัยตึก 2 ชั้น ของโรงเรียนธรรมวินัยของวัดบางปะกอกเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากนั้นในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


จนกระทั่งปัจจุบันโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,817 คน โดยมีนายโสภณ กมล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา


วิสัยทัศน์: โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเป็นผู้นำการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
คำขวัญ: “คุณธรรมเด่น เน้นรอบรู้ สู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
อัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “ผู้ดีบางปะกอก” เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
สีประจำโรงเรียน สีชมพู-เขียว โดยสีชมพู หมายถึงความรับผิดชอบและวิจารณญาณอันเกิดจากสภาพสมองจิตใจแจ่มใสพร้อมทั้งร่างกายที่แข็งแรง ส่วนสีเขียว หมายถึงความเจริญก้าวหน้าและความสามารถในการทำงานทุกชนิด อันเกิดจากความอดทน ความชำนาญ สมรรถภาพและความพยายามในการทำงานสูงอรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
3/7/2560