ภารกิจที่ รร.สุธีวิทยา

จังหวัดสระบุรี – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอนุสรณ์พระธรรมรัตนากร 109 ปี และห้องกชพร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุธีวิทยา อำเภอพระพุทธบาท โดยมีผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการ ภาค 1, นางกชพร สิงห์ทอง นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สทวท.), นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา ฯลฯม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพบปะครู ผู้บริหาร และนักเรียน รวมทั้งเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสุธีวิทยาในวันนี้ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านการศึกษา ความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาล เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาและชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงได้ฝากข้อคิดว่าโรงเรียนควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานนำเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media มาใช้อย่างสร้างสรรค์ การแชร์สิ่งใดก็ตาม ควรตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ชัด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ไปให้ถูกต้อง อย่าโพสต์อะไรที่ทำให้สังคมแตกแยก ดังนั้นสิ่งสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามคือผู้คนในสังคมจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย จึงจะนำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มีเหตุมีผลนอกจากนี้ ได้ฝากลูกหลานนักเรียนน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักเคารพบุพการี นึกถึงผู้มีพระคุณ ตลอดจนครูบาอาจารย์ โดยให้ยึดไอดอล (Idol) สักคนมาเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตและการศึกษา แม้แต่ศิษย์เก่าโรงเรียนนี้ที่จบออกไปแล้ว เช่น คุณกชพร สิงห์ทอง ก็ยังไม่ลืมโรงเรียนเดิมของตนเองที่เคยศึกษาเล่าเรียน กลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนเดิม โดยครั้งนี้ร่วมบริจาคเงิน 5 แสนบาท พร้อมกับการระดมทรัพยากรจากวัด มูลนิธิ หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้เงินบริจาคมากกว่า 10 ล้านบาท เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ที่มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคารในวันนี้ ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานนักเรียนได้ด้วย


โอกาสนี้ ได้ฝากลูกหลานนักเรียนและโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ตามกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ถือเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา กล่าวว่า จากการที่โรงเรียนสุธีวิทยาเป็นศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ที่ได้เข้าโครงการร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาตั้งแต่ปี 2558 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านครูและนักเรียน มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตสังคม” ที่เรียกว่า S.T.Model ซึ่งมีโรงเรียนจำนวนมากให้ความสนใจมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ กล่าวคือ     “ด้านครู” ครูในโรงเรียนมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ ยึดมั่นในระบบคุณธรรม มีความสามัคคีในหมู่คณะ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


     “ด้านผู้เรียน” นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในโรงเรียนคุณธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการด้านคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และคุณลักษณะไม่พึงประสงค์ลดลง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนักเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมระดับประเทศ เช่น นายศิรเมศร์ ปานคล้าย ได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, นางสาวเกตุธิพร วงศ์นิล ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เป็นต้นนายศิรเมศร์ ปานคล้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เลขประจำตัว ส.ธ.17706 กล่าวว่า เป็นความปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดสระบุรีให้เป็นนักเรียน 1 ใน 2 รายของจังหวัด ที่เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เมื่อปี 2559 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำริให้ดำเนินการทุน ม.ท.ศ. ขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดีมีความความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย“ตอนนั้น ผมเพิ่งจบชั้น ม.3 โดยเข้ารับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. จากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 เนื่องจากมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ แต่ที่บ้านมีฐานะยากจน โดยตอนนี้ได้รับเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ปีละ 18,000 บาท ซึ่งนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน ใช้จ่ายทั่วไปที่จำเป็นในครอบครัว ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับคุณยายที่ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท โดยไม่เคยนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย แต่จะใช้เงินอย่างประหยัดที่สุด ความคาดหวังในอนาคต ผมต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี วิชาเอกคณิตศาสตร์ เพื่อจบแล้วออกมาเป็นครูคณิตศาสตร์ตามที่มุ่งหวังเอาไว้ เพราะตอนนี้เรียนโปรแกรมวิทย์-คณิต และวิชาที่คิดว่าชอบและถนัดที่สุดคือวิชาคณิตศาสตร์”บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
28/8/2560