ภารกิจที่ ร.ร.โยธินบูรณะ

วันนี้ (31 ตุลาคม 2560) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป’ ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะ

“ขอให้ลูกหลานจดจำช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในขณะนี้ไว้ ว่าปวงชนชาวไทยรักและเคารพในหลวงรัชกาลที่ 9 มากเพียงใด รวมทั้งขอให้น้อมนำหลักคำสอนของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานสอนมาตลอดรัชสมัย 70 ปี มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ หลักการ ‘รู้ รัก สามัคคี’, การรักษาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยให้เหนียวแน่นสม่ำเสมอ, ความอ่อนน้อมถ่อมตน, การอ่านหนังสือที่เป็นเสมือนธนาคารแห่งความรู้หรือคลังสมอง (Knowledge Bank)

อีกทั้ง ขอให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การมีอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) รวมทั้งการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม, มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณาจารย์ชาวต่างชาติ และลูกหลานนักเรียน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

– การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก ให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน โดยเน้นการพูดช้า ๆ แต่ให้ถูกต้องชัดเจน ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านด้วย ที่จะต้องร่วมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษา

– สำหรับการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้า แต่ถ้าพูดถึงระบอบประชาธิปไตย สวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวอย่างที่ดีอีกประเทศหนึ่งที่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือประชามติเป็นประจำ แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยทางตรง

– การฝึกทักษะการฟัง ซึ่งสามารถฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้ เพราะหากนักเรียนได้ฟังอย่างถูกต้อง ก็จะมีความมั่นใจในสิ่งที่ฟัง และจะทำให้เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้พูดหรือเขียนออกมาได้ชัดเจน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาพบปะกับลูกหลานที่มาจากหลากหลายประเทศ จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน เป็นอนาคตที่ดีของชาติ โดยเน้นย้ำว่าเมื่อเรียนที่ไหนก็ต้องรักที่นั่น และเชิดชูให้สถาบันมีชื่อเสียงเมื่อมีโอกาส


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
31 ตุลาคม 2560