ภารกิจที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จังหวัดสงขลา – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่


ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิตที่มีความสุขและยั่งยืน” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในตอนหนึ่งว่า สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นใด ว่าด้วยเรื่องศาสตร์พระราชา ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ลูกหลานเยาวชนแข็งแรง มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ก็จะสามารถเรียนรู้และกระทำสิ่งต่างๆ อันเรียกว่า นวัตกรรมที่เป็นความหลากหลายเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ผู้เป็นบุพการี และครูอาจารย์ก็พลอยจะดีใจ มีความภาคภูมิใจ ในความดีงามแห่งการกระทำ ยังผลให้ผู้ใหญ่เกิดกำลังใจ และพยายามดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเพื่ออยากอยู่แลเห็นความสุขความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของลูกหลาน


“ศาสตร์พระราชา” จึงถือเป็นเข็มทิศชีวิตที่นำพาผู้คนสู่การกระทำความดีมีความสำเร็จในชีวิต ทั้งแนะนำเรา สอนเรา ให้มีความพอเพียง ขยัน หมั่นขวนขวายหาวิชาความรู้ มีจิตเมตตากรุณา ไม่คิดเอาแต่ได้หรือเอารัดเอาเปรียบใครอื่น มีความสัตย์ซื่อสุจริตเป็นสำคัญ กับอีกทั้งไม่หลงลืมตัว บรรพชนท่านสอน ความเป็นสุภาพชนและความไม่หลงตน ถือเป็นเอกลักษณ์ของคนดีมีปัญญา ที่ขอให้ครูอาจารย์ ลูกหลานเยาวชนทุกท่านได้ช่วยกันเสริมสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ข้อนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน สิ่งที่ผมเรียนต่อทุกท่าน ถือเป็นส่วนสำคัญของปรัชญาโรงเรียนคุณธรรมที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


“นิยามศาสตร์พระราชา” จึงมีความหมายเป็นอเนกอนันต์ อยู่ที่เราจะน้อมนำส่วนใดไปปฏิบัติ ในส่วนของการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชา “สุขศึกษาและพลศึกษา” นั้น คงต้องมองไปถึงพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นแบบอย่างหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงสนพระทัยและเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาหลายประเภท เช่น แบดมินตัน เรือใบ หรือสมเด็จย่าก็ทรงเล่นกีฬาเปตองที่ต่อมากลายมาเป็นกีฬาเป็นที่นิยมในประเทศในวันนี้


ส่วน “สันทนาการ” ก็มีหลายกิจกรรมที่สามารถนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการปฏิบัติ ทั้งรูปแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความบันเทิงเริงรมย์ภายในกรอบที่ดีงามของสังคม เช่น ดนตรี ที่พระองค์ทรงขับร้องเพลงและทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีได้ โดยเฉพาะดนตรีแจ๊สสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของ “ศาสตร์พระราชา” ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์ ซึ่งความคิดถึงของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่จะไม่มีจบสิ้น เพราะพระองค์ทรงงานไว้ทรงไพศาลแก่พสกนิกร และเหตุที่พระองค์ทรงเป็นที่รักหวงแหนคิดถึงของประชาชนได้มากเพียงนี้ ก็ด้วยมีสมเด็จย่าทรงเป็นต้นแบบหรือไอดอลที่งดงามมาก ที่ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยความสามารถและมีพระปรีชายิ่ง ทรงอ่อนน้อมถ่อมพระองค์เช่นเดียวกับที่เราต้องประพฤติปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกหลานและสังคมเกิดความอบอุ่นใจต่อไป


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวฝากการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ร. ได้ร่วมกันจัดทำตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม และขอชมเชยหลายจังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างดี โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่สวมวิญญาณครูออกตรวจโรงเรียนคุณธรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมาก


ฝากให้ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียนที่ได้พบปะในครั้งนี้ ได้ร่วมกันขยายผลศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่จบเพียงแค่การประชุมหรือพบปะครั้งนี้เท่านั้น หรือเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามหลังการประชุม แต่ขอให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปน.ส.จันทนา ทองมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เกิดจากแนวคิดของอดีตกำนันตำบลพะตงและคหบดีในชุมชนเพื่อก่อตั้งโรงเรียนประจำตำบล โดยเริ่มจากการบริจาคที่ดิน จำนวน 40 ไร่ และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1.2 ล้านบาท จนกระทั่งสามารถเปิดโรงเรียนและรับนักเรียนเข้ามาเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2525 เป็นต้นมา รวมอายุ 35 ปี ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 1,025 คน มีข้าราชการครู 82 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน และมีครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและจีนด้วย

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณเนื้อหาบางส่วน: เอกสารข่าว สำนักงาน รมช.ศธ.
บันทึก ณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
8/6/2560