มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ อนุมัติการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

     1. อนุมัติการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น (Memorandum of Cooperation on Industrial Human Resource Development between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan) ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความร่วมมือฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้กระทรวงศึกษาธิการหารือกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

     2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม ในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมไทย – ญี่ปุ่น

สาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือฯ  เป็นการระบุความร่วมมือด้านการศึกษา ที่แสดงความมุ่งมั่นระหว่างไทยและญี่ปุ่นในการผลักดันความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยการดำเนินการสองประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย และสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซน (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร