มติ ครม.1 กันยายน 2552


ศึกษาธิการ · นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบปรับการแก้ไขกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เห็นชอบเพิ่มอัตราทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และเห็นชอบแต่งตั้งนายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก (นักวิชาการศึกษา๙) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นักวิชาการศึกษา ๑๐ ชช.)
เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ครม.มีมติเห็นชอบการแก้ไขกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) ต้องการสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ๒) ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.เป็นกลไกหลักในการประสานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ๓) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การยกระดับผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติงานของกระทรวงและ สพฐ.

เห็นชอบปรับเพิ่มอัตราทุนการศึกษาให้กับผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ครม.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราทุนการศึกษาให้กับผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอปรับอัตราทุนจาก ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี และระดับปริญญาตรี ขอปรับอัตราทุนจาก ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี โดยให้ขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาทุนที่ศึกษาในสาขา/คณะที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกิน ๔ ปี เพื่อให้นักศึกษาทุนได้มีโอกาสศึกษาได้อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา

สำหรับงบประมาณที่ขอเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๙,๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้น เห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไปดำเนินการ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อๆ ไปตามความเหมาะสมและจำเป็น

สำหรับการจัดสรรทุนดังกล่าว ได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ขณะนี้มีสามเณร/นักเรียน/นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาตามโครงการ จำนวน ๒,๔๐๐ รูป/คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จำนวน ๑,๔๔๐ รูป/คน และในระดับปริญญาตรี ๑-๒ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๙๖๐ รูป/คน ใช้งบประมาณแล้ว ๗๖.๔ ล้านบาท จำแนกรายสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๗๒๐ คน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีสามเณร/พระรับทุนจำนวน ๔๘๐ รูป และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน ๔๘๐ คน

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความมั่นใจในการศึกษาที่จะสำเร็จได้ถึงระดับปริญญาตรี สามารถช่วยเหลือส่งเสริมให้นักเรียนและสามเณรที่ยากจนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจและร่วมมือเป็นพิเศษ ในการสนับสนุนให้ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเพื่อมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น

แต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๐

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้แต่งตั้ง นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก (นักวิชาการศึกษา๙) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นักวิชาการศึกษา๑๐ ชช.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน