มติ ครม. 10 ก.ค.2561

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับโมร็อกโก และอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

1) อนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย–โมร็อกโก

ครม.มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ไทย–โมร็อกโก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยอนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนฐานของความเท่าเทียมกัน ผลประโยชน์ร่วมและต่างตอบแทนกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม โดยไม่ได้สร้างภาระผูกพันที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญา ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมและไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ขอบเขตความร่วมมือ

1) การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงศาสตร์ การสอนและวิธีการสอน

2) การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ

3) การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการในโครงการ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้เข้าร่วม

4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/สถาบัน ผ่านโครงการวิจัยร่วม และกิจกรรมร่วมของนักศึกษา

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมโยงวิทยาลัยหรือสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมร่วมกัน

6) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของผู้เข้าร่วมโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่

7) การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของ ทั้งสองประเทศ

8) การส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ร่วมในระดับปริญญาเอก

9) ความร่วมมืออื่น ๆ ที่ตัดสินใจร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมในสาขาการศึกษาและการวิจัย

 


2) อนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 8 คน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ

2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

5. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

6. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

7. นายประสงค์ วินัยแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภาคเอกชน

8. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร