มติ ครม.13 พ.ค.2552


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๔ เรื่อง คือ ๑) แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ๓ ฉบับ  ๒) อนุมัติก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้มหิดล  ๓) อนุมัติเงินกู้ กรอ.อีก ๑ ปี  ๔) อนุมัติค่าอาหารกลางวันเด็กทุกคนจนถึง ป.๖ คนละ ๑๓ บาท/วัน


อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง  ๓ ฉบับ


ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องรวม ๓ ฉบับ ตามที่ ศธ.เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับข้อสังเกตของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ มีดังนี้


๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษาและ
  เขตพื้นที่การศึกษาของมัธยมศึกษา (ร่างมาตรา ๔) • กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถกำหนดว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดจะมีอำนาจหน้าที่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับของประถมศึกษาและระดับของมัธยมศึกษา (ร่างมาตรา ๕) • กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาได้  (ร่างมาตรา ๖)


๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษาและ
  เขตพื้นที่การศึกษาของมัธยมศึกษา  (ร่างมาตรา ๓) • กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถกำหนดว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดจะมีอำนาจหน้าที่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับของประถมศึกษาและระดับของมัธยมศึกษา (ร่างมาตรา ๔) • กำหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องประสานส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาได้  (ร่างมาตรา ๕)


๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 • แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วน
  ของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ร่างมาตรา ๓) • แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ในส่วนผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ร่างมาตรา ๔)อนุมัติการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล เป็นกรณีพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล


ครม.มีมติอนุญาตให้มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ในบริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เป็นกรณีพิเศษ  โดยก่อสร้างเป็นอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๘ เมตร และมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  ตามที่ ศธ.เสนอ


ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ จะทดแทนอาคารโรงอาหารและอาคารกิจกรรมกลางเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๓๐ ปี  มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จึงจำเป็นต้องรื้อถอนอาคารเดิมและขยายพื้นที่ใช้สอยของอาคารเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของนักศึกษาและกิจกรรมที่มีมากขึ้นทั้งในแนวราบและความสูง แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารในแนวราบมีจำกัดเพราะบริเวณข้างเคียงมีอาคารต่าง ๆ เช่น หอพักนักศึกษา อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบกับอาคารต้องรองรับการใช้งานของพื้นที่ใช้สอยรวม ๒๙,๙๙๙ ตารางเมตร ทำให้มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารในลักษณะที่มีความสูงถึง ๒๕.๗ เมตร แต่อาคารดังกล่าวก่อสร้างในพื้นที่บริเวณรอบนอกแนวเขตที่ดินของพุทธมณฑลในระยะ ๑,๐๐๐ เมตร  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดเป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงเกิน ๑๘ เมตร ตามกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างฯ พ.ศ.๒๕๔๙ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษตามข้อ ๒ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๐ ศธ.จึงได้เสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติโครงการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) อีก ๑ ปี ก่อนไปรวมกับ กยศ.


ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้โครงการกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถดำเนินการให้กู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืม กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้อีก ๑ ปี โดยใช้เงินงบประมาณจำนวน ๒,๑๐๐ ล้านบาท จากเงินงบประมาณคงเหลือของ กรอ. โดยจะเน้นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็นลำดับแรก เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ปิโตรเคมีฯลฯ ทั้งนี้  ให้ ศธ.ไปประสานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาและพิจารณาให้กู้ ซึ่งหลังจากนี้จะให้ กรอ.ควบรวมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต่อไปเห็นชอบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนให้เด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวันคนละ ๑๓ บาท/วัน


ครม.เห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคน ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน เต็ม ๑๐๐%  และปรับอัตราค่าอาหารกลางวันจากอัตราคนละ ๑๐ บาท เป็นอัตราคนละ ๑๓ บาทต่อวัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป


สาระสำคัญของเรื่อง
 • การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาสำหรับสนับสนุนให้เด็กนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดสารอาหาร หรือทุพโภชนาการ (น้ำหนักหรือส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์) เด็กนักเรียนยากจน โดยประมาณการจำนวนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน ๓๐% ของจำนวนเด็กแต่ละสถานศึกษา ศธ.จึงได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการจัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา และกระทรวงมหาดไทย ได้รับถ่ายโอนงบประมาณอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ • ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ อปท. เพื่อดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษา ปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (บนพื้นที่ราบสูง)  ศูนย์เลี้ยงเด็กสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทั้งรับโอน และจัดตั้งเอง) โดยจัดในอัตรา ๖๐% เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๓๓,๒๙๘,๔๐๐ บาท • ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้เด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ เด็กเล็ก อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ • ปัจจุบันมีปัญหาด้านภาวะเศรษฐกิจของประเทศทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนที่ทุพโภชนาการและยากจนในอัตรา ๖๐% ของจำนวนเด็กนักเรียน ทำให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในอัตรา ๔๐%  ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับเด็กดังกล่าว ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนทุกคนได้มีอาหารกลางวันรับประทานที่โรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และช่วยให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับสารอาหารเพียงพอและสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน