มติ ครม.14 ส.ค.61

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3 เรื่อง คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา และกฎกระทรวงเกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

เนื่องจากมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 บัญญัติให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา จึงได้มีกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 มีผลใช้บังคับ

ต่อมา ศธ. ได้ดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2548 เห็นสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียด้วยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง  แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับลักษณะความประพฤติต้องห้ามของนักเรียนและนักศึกษา ดังนี้

     1. กำหนดเพิ่มเติมห้ามการรวมกลุ่ม มั่วสุม อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
     2. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม จากเดิมที่ห้ามเฉพาะการแสดงพฤติกรรมทางชู้สาวซึ่งไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็นการห้ามไม่จำกัดสถานที่ โดยตัดคำว่า “ในที่สาธารณะ” ออก และกำหนดเพิ่มเติมห้ามกระทำการลามกอนาจารด้วย
     3. แก้ไขลักษณะความประพฤติที่ห้ามกระทำเกี่ยวกับการออกนอกสถานที่พัก เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น จากเดิมห้ามเฉพาะเวลากลางคืน เป็นการห้ามไม่จำกัดเวลา โดยตัดคำว่า “เวลากลางคืน” ออก


2) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

ศธ. เสนอว่า

     1. เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา โดยให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษามีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

     2. นอกจากนี้ คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวาระการดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี วันที่ 29 มกราคม 2560 จะต้องมีการพิจารณาสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางความต้องการและความจำเป็นในด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวงฯ 2546 โดยต้องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้บุคคลที่ส่งเสริม เสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนได้ต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

     1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ พ.ศ. 2546
     2. กำหนดบทนิยาม “องค์กรเอกชน” และแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม “องค์กรวิชาชีพ” และ “สถานประกอบการ”
     3. ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
        (1) กรรมการโดยตำแหน่ง จากเดิมให้มี 8 คน เหลือเพียง 7 คน โดยตัดผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ออก
        (2) ตัดกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ออก
        (3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ จากเดิมที่ให้มี 2 คน เหลือเพียง 1 คน
        (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากเดิมให้มีไม่เกิน 16 คน แก้ไขเป็นไม่น้อยกว่า 17 คน แต่ไม่เกิน 19 คน
     4. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน


3) รับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาเสร็จแล้วและให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ รวม 9 ส่วนราชการ ดังนี้ (1) สำนักงานอธิการบดี (2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3) คณะบริหารศาสตร์ (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6) คณะศิลปศาสตร์ (7) คณะศึกษาศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา (8) สถาบันวิจัยและพัฒนา และ (9) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit
Rewriter
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร