มติ ครม.15 ธค.2552

กระทรวงศึกษาธิการ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน


 src=

เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครม.ได้เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างประมวลจริยธรรมด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างประมวลจริยธรรม มีดังนี้

กำหนดหลักการเกี่ยวกับอุดมการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กำหนดคำนิยาม ค่านิยม จริยธรรม จรรยา ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ คณะกรรมการจริยธรรม ของขวัญ และหัวหน้าส่วนราชการ

กำหนดค่านิยมหลักที่ต้องยึดมั่น

กำหนดจริยธรรมที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เช่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น

กำหนดจรรยาที่ต้องยึดถือปฏิบัติ เช่น ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม มีจิตบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน เป็นต้น

กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคุมกำกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม กำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่

กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารส่วนราชการมีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และกำหนดอำนาจหน้าที่

กำหนดให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่

กำหนดให้การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามหมวด ๔ เป็นความผิดทางวินัย สำหรับการฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมตามหมวด ๕ ไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย แต่ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม และกำหนดให้การกระทำครั้งเดียวที่มีทั้งความผิดทางวินัยและฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ลงโทษทางวินัยได้ครั้งเดียว

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการจริยธรรม และหัวหน้าส่วนราชการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการ

กำหนดอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

กำหนดบทเฉพาะกาล การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการ และให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมมีผลใช้บังคับ

อนุมัติการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน

ครม.อนุมัติในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สำหรับการจัดซื้อด้วยวิธีการพิเศษ ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณา โดยเห็นชอบในหลักการให้ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน โดยให้ อ.ส.ค.เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ อ.ส.ค.ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกิน MOU ต่อไปก่อน โดยให้จัดสรรสิทธิการ จำหน่ายหรือหาผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิมาช่วยจำหน่ายนมส่วนนี้ให้กับ อ.ส.ค.ในโอกาสแรกที่จะดำเนินการต่อไป และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารายละเอียดการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนโดยมีหน้าที่พิจารณารายละเอียดการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน

โดยให้ อ.ส.ค.เป็นองค์กรกลางบริหารจัดการนมโรงเรียน เพื่อรองรับน้ำนมดิบที่นำมาแปรรูปเข้าสู่ตลาดนมโรงเรียนได้ทั้งหมด และพิจารณาในรายละเอียดด้านการบริหารจัดการ โดย อ.ส.ค.จัดระบบบัญชีและการบริหารโครงการฯ แยกออกจากงานปกติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโปร่งใส เกษตรกรจำหน่ายน้ำนมดิบได้หมด ได้รับเงินค่านมตรงเวลาและเด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ซึ่งมีกรอบการปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนเสนอคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อพิจารณา.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


More Photoes : ข่าวที่ 453/2552