มติ ครม.24 ก.พ.2552

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้แต่งตั้ง นายมัธยม นิภาเกษม เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายนมฟลูออไรด์ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน)

ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายนมฟลูออไรด์ภายใต้โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายนมสดพาสเจอไรซ์และนมสดยูเอชทีผสมฟลูออไรด์ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งกระทำตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด.

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน