มติ ครม.25 สิงหาคม 2552

รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทย-บูรไน ดารุสซาลาม และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและยูเนสโก รวม ๘ คณะศึกษาธิการ · นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทย-บูรไน ดารุสซาลาม และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและยูเนสโก รวม ๘ คณะ

เห็นชอบการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทย-บูรไน ดารุสซาลาม

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทย-บูรไน เป็นโยบายที่ ศธ.ต้องการจะทำให้เกิดความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน+๓ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการศึกษากับประเทศอื่นๆ มาแล้ว เช่น จีน สิงคโปร์ ฯลฯ

ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทยกับบรูไน โดยมีสาระสำคัญคือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน ซึ่ง รมว.ศธ.ของไทยจะได้ลงนามร่วมกับบูรไนประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ในระหว่างการเยือนบรูไน ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่างไทยกับบูรไนในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกันและกัน รวมถึงจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนหน่วยกิตในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป ในระดับมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน

สำหรับรูปแบบความร่วมมือนั้น จะมีการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษาในทุกระดับ โดยผ่านทางการแลกเปลี่ยนผู้นำทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับสูง นักวิจัย ครู ผู้บริหารการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ช่วยสอน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ การสัมมนา การศึกษาดูงานของนักเรียน การแข่งขัน การเข้าค่าย การฝึกอบรม หลักสูตรการเรียนร่วม การวิจัยร่วม ฯลฯ โดยมีสาขาความร่วมมือ ได้แก่ การศึกษาด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา พลศึกษาและการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การโอนหน่วยกิตการศึกษาและการถ่ายโอนนักเรียน การรับรองคุณวุฒิทางวิชาการ การศึกษาวิชาชีพ และการอาชีวศึกษา การศึกษาสองภาษา การศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิชาครูและการพัฒนาวิชาชีพ และจริยศึกษาและความร่วมมืออื่นๆ ที่อาจจะตกลงร่วมกันระหว่างคู่ภาคี

รมว.ศธ.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการตาม MOU โดยมีผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของไทยและกระทรวงศึกษาธิการบรูไน ฝ่ายละ ๑ คน ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน บันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา ๓ ปี หลังจากนั้นจะมีอายุต่อไปอีก ๑ ปี โดยอัตโนมัติ

——————————————————————————–

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและยูเนสโก (จำนวน ๘ คณะ)

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและยูเนสโก รวม ๘ คณะ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์การซีมีโอและยูเนสโก มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพราะจัดตั้งขึ้นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานงานกลางภายใต้ความร่วมมือกับองค์การซีมีโอและหน่วยงานกลางในการประสานงาน และรองรับการดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การยูเนสโก โดยได้ตรวจสอบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ แล้วว่ามีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการคณะต่างๆ ดังนี้

๑. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายต่างประเทศ) เป็นกรรมการและเลขาธิการ

๓. คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองการสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี ศาสตราจารย์พัทยา สายหู เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือพหุภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยมี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก โดยมี ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นประธานกรรมการ และนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา เป็นกรรมการและเลขานุการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน