มติ ครม.26 ก.พ.62

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 6 เรื่อง คือ

  • อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

  • อนุมัติงบกลาง 857 ล้านบาท โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

  • อนุมัติการโอนใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

  • อนุมัติการลงนามบันทึกความตกลง จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

  • เห็นชอบให้ Les Roches (เลส์โรช) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย

  • อนุมัติแต่งตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ หลักการร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญ ของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

1. กำหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ได้แก่ (1) ประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ (4) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (เดิมกำหนดเพียง (2) – (4) เท่านั้น)

2. ให้ถือว่าสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดที่มีอยู่ก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ เป็นการจัดการเรียนการสอนตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

 


อนุมัติงบกลาง 857 ล้านบาท โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 857,666,500 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง   สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

สาระสำคัญ

1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (ปี พ.ศ. 2561 – 2565) มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ

2. เพื่อสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิต  และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระโครงสร้างหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง  รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน

รายละเอียดกิจกรรม

1. การจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร (Non Degree)  เป็นการจัดอบรมปรับเปลี่ยนและเพิ่มสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์เฉพาะของสถานประกอบการหรืออุตสาหกรรมร่วมกับภาคการผลิตที่มีระยะเวลาดำเนินการที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อผลิตกำลังคนที่ทำงานในสถานประกอบการและผู้ที่ต้องการเรียนรู้สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม  อัตราค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/คน โดยจะจัดการอบรม จำนวน 3 รุ่น (ปี 2562 – 2564) รวม 37,670 คน

2. การจัดการศึกษาในระดับปริญญา (degree)

          2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต  เพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอนาคตพลวัต (New S-Curve) อัตราค่าใช้จ่าย 50,000-200,000 บาทต่อคนต่อปี แล้วแต่หลักสูตร  จำนวน 5 รุ่น (ปี 2561 – 2565) รวม 21,460 คน

          2.2 การผลิตบัณฑิตด้วยการบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในรายวิชาหลักในศาสตร์สาขาวิชาชีพ   โดยการพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัล (General Education) โดยสถาบันจะได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสมในลักษณะงบดำเนินการ  ในวงเงินประมาณ 2,396,000 บาท/หลักสูตร  จำนวน 10 หลักสูตร ดำเนินการปี 2562 – 2564

ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีทักษะ  สมรรถนะและศักยภาพสูง  เพิ่มขึ้นตามนโยบายประเทศไทย 4.0

– อุตสาหกรรม New Growth Engine ของประเทศสามารถขยายการผลิตและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในระดับสากล   ด้วยการมีกำลังคนระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเชี่ยวชาญขั้นสูงตามมาตรฐานสากล

– สามารถรักษาฐานการผลิตไว้ในประเทศ  เนื่องจากประเทศสามารถผลิตกำลังคนที่เป็นช่างคุณภาพสูงป้อนภาคอุตสาหกรรม  ทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในการประกอบกิจการ

– สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ปฏิรูปสู่อุดมศึกษาแห่งอนาคต  โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูง  เน้นความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจรและเข้มข้นรองรับการพัฒนาประเทศเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2. สำนักงบประมาณ (สงป.) ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ ศธ. โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  จำนวน 857,666,500 บาท ตามความเห็นของ สงป. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 

งบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวนเงิน (บาท)

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ปี 2562 อัตราค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/คน จำนวน 8,337 คน

500,220,000

2. หลักสูตรปริญญา อัตราค่าใช้จ่าย 50,000 – 200,000 บาทต่อคนต่อปี แล้วแต่หลักสูตร ปี 2561 จำนวน 2,841 คน และปี 2562 จำนวน               3,988 คน แบ่งเป็น

          2.1 ปีการศึกษา 2561 (ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562)
          2.2 ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – กันยายน 2562) 

 

 

256,693,000
95,961,500

3. การพัฒนาการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

ปี 2562 อัตราค่าใช้จ่าย 2,396,000 บาท/หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร

4,792,000

รวม

857,666,500

 

อนุมัติการโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2526 (เรื่อง โรงเรียนนอกกฎหมายของ ดร.คิงส์ จังหวัดเชียงใหม่) จากเดิม ที่อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ เป็น ให้กระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจในการโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป


อนุมัติการลงนามฯ จัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอที่ประเทศไทย [Memorandum of Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Southeast Asian Ministers of Education Organization on the Establishment of the SEAMEO Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM – ED) in Thailand] ทั้งนี้ หากก่อนลงนามมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ให้ ศธ. หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงในการจัดตั้ง SEAMEO STEM – ED โดยมอบหมายให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม  (ยังไม่ได้กำหนดวันลงนาม เนื่องจากจะต้องเวียนร่างบันทึกความตกลงฯ ให้ประเทศสมาชิก เห็นชอบก่อน)

โดยเนื้อหาของร่างบันทึกความตกลงฯ ระบุถึงสถานที่ตั้งของศูนย์ฯ อำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงการบริหารจัดการและงบประมาณ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ SEAMEOSTEM – ED ในประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งในด้านสะเต็มศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ระดับภูมิภาคด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทยและในประเทศสมาชิกซีมีโอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร ให้มีคุณภาพสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยง และแก้ปัญหาในชีวิตจริง อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป


เห็นชอบให้ Les Roches จากสวิสฯ เข้ามาจัดการศึกษาในไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ Asian Institute of Hospitality Management, in Academic Association With Les Roches (เลส์โรช) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ตามความในข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้เลส์โรช ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจการโรงแรม (Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management)

โดยจัดตั้งใน 2 พื้นที่ คือ จังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้ามาจัดการศึกษาของสถาบันฯ ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไข ในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติแล้ว (17 ตุลาคม 2560)


อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายพีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร