มติ ครม.3 มิ.ย.2552

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ๓ ฉบับ คือ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และอนุมัติโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

    อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้
 • เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การให้กู้ยืมแก่นิสิตหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ • เพิ่มอำนาจของกองทุน ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน และระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้  และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  พร้อมทั้งจัดระบบบัญชีเพื่อรองรับกิจกรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย • แก้ไของค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน • แก้ไขอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน และกำหนดให้เป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก • แก้ไของค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง  และคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง • แก้ไขอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยตัดเรื่องการดำเนินคดีไปกำหนดเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ • เพิ่มเติมเงื่อนไขการระงับหนี้เงินกู้ยืมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….


ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….  ตามที่ ศธ.เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ดังนี้
 • กำหนดให้มีคณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ  เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กำหนดคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  องค์ประชุมของคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ • กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ • กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยกองทุนส่วนหนึ่งประกอบด้วยเงินทุนประเดิมและเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้และเงินที่ได้รับการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยรายได้และผลประโยชน์ของกองทุนไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง • กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ  และผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓


ครม.อนุมัติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ  และให้นำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอนุมัติโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เป็น ๒ ระยะตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๐


ครม.อนุมัติในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๐) ตามที่ ศธ.เสนอ  โดยมีข้อสังเกตดังนี้
 • วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ ๒,๒๑๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑,๗๖๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๒ และค่าดำเนินการ จำนวน ๔๔๘,๕๒๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๘ ซึ่งเป็นวงเงินและอัตราทุนที่จัดสรรในเกณฑ์สูงมาก รวมทั้งยังขาดความชัดเจน จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวใหม่ให้ชัดเจน สอดคล้องกับความจำเป็นและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิผลสูงสุด • เนื่องจากโครงการระยะที่ ๓ มีระยะเวลาดำเนินงานถึง ๘ ปี  จึงเห็นควรแบ่งดำเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ และระยะที่ ๔ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ โดยเห็นควรให้ ศธ.ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการระยะที่ ๓ ก่อนดำเนินการระยะที่ ๔ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง • สำหรับงบประมาณรายจ่ายของโครงการ ขอให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๔๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับกำลังเงินงบประมาณแผ่นดินต่อไป


ทั้งนี้ โครงการ สควค. ระยะที่ ๓ เป็นโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ และ ๒ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยคัดเลือกผู้ที่จบ วท.บ.สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  และมีความศรัทธาในวิชาชีพครู เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอนใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  มีการประเมินเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลผลิตของบัณฑิตครูที่จะเข้าประกอบวิชาชีพครูต่อไป ซึ่งมีแนวทางการสร้างแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูแล้วจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราวและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูทันที  เมื่อรับราชการครบ ๑ ปี และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เมื่อบรรจุเข้ารับราชการแล้วและปฏิบัติงานครบ ๒ ปี  จะได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโททุกคน โดยมีเป้าหมายผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รวม ๘ ปีๆ ละ ๕๘๐ คน จำนวน ๔,๖๔๐ คน ซึ่งจะทำให้ได้ครูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ  มีจิตวิญญาณในการเป็นครู  และมีความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์.


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน