มติ ครม.6 พฤษภาคม 2552

รมว.ศธ.เผยมติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ๒ เรื่อง คือ @ อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔ ฉบับ @ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่ง ศธ.ได้รับ ๓๔๕,๖๖๕.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ของงบประมาณทั้งประเทศ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ๑.๔ 

อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔ ฉบับ

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๔ ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

๑) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ร่างข้อ ๓)
๑.๒ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาจกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย (ร่างข้อ ๔)

๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนอนุกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของประธานและอนุกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
๒.๑ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย จำนวน ๑๕ คน โดยมาจากองค์กรต่าง ๆ มีเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง (ร่างข้อ ๒)
๒.๒ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอนุกรรมการภาคีเครือข่าย (ร่างข้อ ๓)
๒.๓ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการภาคีเครือข่าย (ร่างข้อ ๔- ๗)
๒.๔ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการภาคีเครือข่าย (ร่างข้อ ๘)
๒.๕ กำหนดให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการในวาระเริ่มแรกให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (ร่างข้อ ๑๑)
๒.๖ กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ (ร่างข้อ ๑๒)

๓) ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
๓.๑ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ (ร่างข้อ ๒)
๓.๒ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ (ร่างข้อ ๓)
๓.๓ กำหนดให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (ร่างข้อ ๕)
๓.๔ กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ องค์ประชุม การลงมติ (ร่างข้อ ๖ – ๘)

๔) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสำหรับการศึกษานอกระบบ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ ดังนี้
๔.๑ กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ (ร่างข้อ ๓)
๔.๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน (ร่างข้อ ๔)
๔.๓ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือศูนย์การการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (ร่างข้อ ๕)
๔.๔ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาที่สังกัดส่วนกลางในเรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษา กำหนดระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ (ร่างข้อ ๖)

——————————————————————————–

เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ครม.เห็นชอบกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นนโยบายงบประมาณขาดดุล จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท รายได้จำนวน ๑,๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท และเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เสนอ โดยในส่วนของ ศธ. ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๔๕,๖๖๕.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓ ของงบประมาณทั้งประเทศ ลดลงจากปีก่อนร้อยละ ๑.๔ ซึ่งได้รับ ๓๕๐,๕๕๖.๖ ล้านบาท

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน