มติ ครม. 8 มกราคม 62

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

3. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

5. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)

6. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 (นครศรีธรรมราช)

7. นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา)

8. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี)

9. นายธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)

10. นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 (ภูเก็ต) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15 (เชียงใหม่)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว


Written by อานนท์ วิชานนท์
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร