มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร

มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3


จังหวัดพิจิตร – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพ” เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร โดยมี พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร, หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3 “ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม นำสู่วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพ” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม การส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร, วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร,วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร, วิทยาลัยชุมชนพิจิตร, โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา,โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล,โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ มหกรรมการศึกษาดังกล่าว ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดำเนินงานด้วยความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาผ่านนิทรรศการต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย

ในส่วนของปัญหาด้านการศึกษานั้น รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา ด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องพัฒนาการศึกษาร่วมกันมากขึ้น

สำหรับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิจิตรนั้นปัจจุบันอยู่ในระดับกลางของประเทศ จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาต่อไป เพราะจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่เข้มแข็ง จึงมั่นใจว่าคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิจิตรจะดีขึ้นโดยลำดับ อีกทั้งจังหวัดพิจิตรมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมของประเทศและของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เนื่องจากคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมดังกล่าวไปกำหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และด้านกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดพิจิตรที่ได้มีการตั้งชื่อดาวฤกษ์ว่า “ดาวชาละวัน” ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเป็นตัวช่วยให้เด็กเกิดความสนใจเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ส่วนการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของจังหวัดพิจิตรนั้น มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่สนับสนุนให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในเบื้องต้นได้ทราบว่า ความสนใจของนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุนบุตรหลานให้สมัครเข้าเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น โดยสามารถดำเนินการได้ด้วยการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาที่เด็กจะได้เรียนทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพไปพร้อม ๆ กัน หรือการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีที่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาครัฐด้วย

สุดท้ายนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนภาคภูมิใจในการจัดมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิจิตร และทำให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ภาพถ่าย : สพฐ.
25/2/2559