มหกรรมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ ที่ปัตตานี


จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน  “มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี โดยมีนายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้บริหาร ครู นักเรียนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ ตลอดจนข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงาน กศน. ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เป็นแกนกลางในการจัดมหกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปีนี้มีสถาบันศึกษาปอเนาะที่ได้ร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ กศน. จำนวนทั้งสิ้น 383 แห่ง คือ ปัตตานี 195 แห่ง ยะลา 95 แห่ง นราธิวาส 42 แห่ง สงขลา 50 แห่ง และสตูล 1 แห่ง มีผู้เรียนมากถึง 8,465 คน โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ตามข้อเสนอของโต๊ะครู มีการพัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริหารของสถาบันศึกษาปอเนาะ การพัฒนาครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ การเสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน การจัดมุมเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ตามโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา เพื่อรองรับผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การจัดงานมหกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการจัดนิทรรศการ สาธิต เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้เรียนรู้จากเครือข่ายอย่างหลากหลาย อีกทั้งได้จัดให้มีการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การประกวดอานาซีดของผู้เรียน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบรางวัลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันศึกษาปอเนาะ และเกียรติบัตรเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมในสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งเกียรติบัตรอาสาสมัคร กศน. ดีเด่นจังหวัดชายแดนภาคใต้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
25/8/2559