มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้”

มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ที่ยะลา

จังหวัดยะลา – พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งผู้บริหาร กศน. นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระด้านการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้มีความสำคัญทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ และด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ในฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. เป็นแหล่งวิทยาการและมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึง จึงได้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2558

โดยมีหน่วยงานจำนวนมากเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ คือ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 11 แห่ง คือ ยะลา นราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช รังสิต เอกมัย กาญจนบุรี อยุธยา สระแก้ว นครราชสีมา และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ รวมทั้งจากสำนักงาน กศน.อำเภอ/จังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไยบริเวณชายแดนปัตตานี พลังงานจังหวัดยะลา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดยะลา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

สำหรับกิจกรรมการจัดงาน นอกจากมีนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น การแสดง Science Show การแสดงดนตรี นันทนาการ เกม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันร้องเพลง เรียงความ การพูด ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน (Summer Camp) ที่มีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักศึกษา กศน.เข้าร่วมมากถึง 300 คน

ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงมีส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเห็นความสำคัญของการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ ทักษะ กระบวนการทางวิยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ อันจะส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
25/4/2558