มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ
                                                                 ครั้งที่ พทค๖๐-๐๑๗๘
             มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA และไม่น้อยกว่า 320 Watts
จำนวน ๔๐๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                     ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)
                     ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์และงานจ้าง งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์และงานจ้าง งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๑๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครหรือ Download ประกาศและเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.kku.ac.th/procurement หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๓๖-๓๒๒๐ ต่อ ๑๑-๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

 
(นาง ชูศรี ดินประภา)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ชูศรี ดินประภา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ พทค60-0178
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60055054553&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure