มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ
 
             มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ขอนแก่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยพัสดุ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www2.kku.ac.th/procurement/admin/sview.php?refno=c814ef76833829e04a40c378e66b9ad0 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๐๕๙๕๗๔๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย)
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
(นาย อมร สินเธาว์)
 เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย อมร สินเธาว์ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ สท.2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60055105816&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure