มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน
                                                                ครั้งที่ พทค60-0208
             มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องทำน้ำเย็นแบบ Water Chiller ทำความเย็นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ตัน Capacity ไม่น้อยกว่า 123,000 บีทียู/ชั่วโมงพร้อมปั๊มน้ำและอุปกรณ์และติดตั้ง
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                  ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)
                   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์และงานจ้าง งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์และงานจ้าง งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น ๑๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครหรือ Download ประกาศและเอกสารสอบราคา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.kku.ac.th/procurement หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๓๖-๓๒๒๐ ต่อ ๑๑-๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

 
(นาง ชูศรี ดินประภา)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ชูศรี ดินประภา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ พทค60-0208
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60065039817&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure