มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง (โรงอาหารกลางเดิม) จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง (โรงอาหารกลางเดิม) จำนวน ๑ งาน
 
             มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนกลาง (โรงอาหารกลางเดิม) จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.building.msu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๗๕๔๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์บพิธ บุปผโชติ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 
(นาง ฉันทลักษณ์ สาชำนาญ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ฉันทลักษณ์ สาชำนาญ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ กอ.4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056209797&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure