มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบราคาซื้อชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู
 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู ตามรายการ ดังนี้
 ชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ssru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๑๖๐๑๐๘๕-๑๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 
(นางสาว สุภาพร ประจงใจ)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว สุภาพร ประจงใจ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2395/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076013162&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure