มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๑๑-๑๒ คณะเศรษฐศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๑๑-๑๒ คณะเศรษฐศาสตร์
 
             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้น ๑๑-๑๒ คณะเศรษฐศาสตร์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ชั้น ๑๑ – ๑๒ อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น ๑๓ อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.swu.ac.th www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๖๔๙๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพลพัธน์ โคตรจรัส)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ รักษาการแทน
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 
(นาง ณุชมา เก้าเอี้ยน)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง ณุชมา เก้าเอี้ยน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ศศ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076226185&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure