มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สอบราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง สอบราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง
 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน ๑๕๐   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยจัดหาครุภัณฑ์ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://medinfo.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๔๕-๑๑๖๒ ต่อ๑๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 

 
(นาง ชลัมพร กุลวิจิตร)
 นักวิชาการพัสดุ 7
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง ชลัมพร กุลวิจิตร นักวิชาการพัสดุ 7
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ช.269/60
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066112721&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure