มอบนโยบาย กศจ.นนทบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด ให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, อ.ก.ศ.จ., หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โดยนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา, นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี, ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังนโยบาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวฝากให้ กศจ.นนทบุรี ช่วยขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

● การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม, มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

● สนับสนุนให้สมาคมครู-ผู้ปกครอง เป็นช่องทางเชื่อมโยงครอบครัวและสถานศึกษา ในการดูแลลูกหลานเยาวชน

● ส่งเสริมการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งช่วยขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ด้วย

● สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน STEM Education ด้วยการส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

● ให้ความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้ลูกหลานเยาวชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน

● ช่วยกันป้องกันและดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษาหรือออกกลางคัน เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

● การดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกหลานนักเรียน เช่น การป้องกันอุบัติเหตุเมื่อพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

● นำหลักของแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งแมคเคนซี่ได้สรุปภาพรวมทิศทางการศึกษาของประเทศไทยว่า ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่สำคัญที่สุด เพราะหากผู้บริหารไม่ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ยั่งยืน (Role Model) ก็จะทำให้สถานศึกษานั้นขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่หากผู้บริหารมีวุฒิภาวะ วิจารณญาณ ความโดดเด่นเป็นสง่า ทักษะการเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของตนให้ก้าวหน้าต่อไปได้

● ขอให้ครูอาจารย์นำหลัก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ไปปรับใช้ในสถานศึกษา คือ Protocol การรู้จักระเบียบและพิธีการ, Etiquette คือสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่สุดโต่ง ไม่ออกนอกกรอบ, Manners การมีมารยาทที่ดี และ Education การพยายามศึกษา ขวนขวายหาความรู้

นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานว่า จังหวัดนนทบุรีมีนักเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด จำนวน 212,428 คน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการศึกษา คือ “การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยโรงเรียนคุณธรรม ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นคนนนท์ 4.0” ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านการศึกษาได้อย่างประสบผลสำเร็จ เช่น โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ, โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience), โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนปลอดขยะ เป็นต้น โดย กศจ. นนทบุรี จะนำสิ่งที่ได้รับฟังและหารือร่วมกันในครั้งนี้ ไปคิดและพิจารณาต่อเพื่อเติมเต็มแผนการศึกษาของจังหวัดนนทบุรีให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด

นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สภาการศึกษามีหน้าที่หลักในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาเชิงพื้นที่ จึงได้มีการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัดขึ้นมา แต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด จึงขอให้ กศจ. ร่วมกันทบทวนและพิจารณาให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการศึกษาของจังหวัด เนื่องจากแผนการศึกษานี้จะเชื่อมโยงกับงบประมาณต่าง ๆ ด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
19/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน