มอบนโยบาย ม.ราชภัฏ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย “ทิศทางการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย” ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายนี้ได้ที่นี่ Click..

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของรัฐบาล คือ ต้องจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์สำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับ จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการตอบสนองต่อกระแสโลกอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมที่รวดเร็ว ทำให้หลากหลายอาชีพจำเป็นต้องลดแรงงานหรือการใช้คนทำงาน โดยหันไปใช้หุ่นยนต์ หรือการทำงานระบบอัตโนมัติ (Automation) หรือ AI แทนมากขึ้น

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว การอุดมศึกษาไทยจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงสร้างของประชากรวัยเด็กจะลดลง แม้กระทั่งยังมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คาดการณ์ด้วยว่าใน 10 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่ง หรือประมาณ 4,000 แห่งจะล้มละลาย เพราะการเติบโตของระบบศึกษาออนไลน์

ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาของไทย จำเป็นต้องวางแผนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาเสียใหม่ ที่ต้องพุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน สร้างความเข้มแข็งด้าน STEM Education มีการวิจัยและบริการที่เพิ่มมูลค่า บนความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐให้มากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องโฟกัสไปที่การค้นหาหรือสร้างความเป็นเลิศของแต่ละแห่งให้เกิดขึ้นได้จริง

นพ.อุดม คชินทร ยังได้เน้นย้ำถึง 10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

วมทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุข มีเศรษฐกิจที่มั่นคง รวมทั้งเกิดความสมดุลทางสังคมที่ผู้คนมีคุณธรรมและยั่งยืน

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการให้ทบทวนการจัดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

จึงเป็นความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ต้องปรับตัวเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 สร้างกลไกในการบูรณาการการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพให้คนไทยปรับตัวการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเส้นทางชีวิตไปสู่อนาคต

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงข้างต้นแล้ว ต้องเน้นการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ (English Boot Camp) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับ British Council, การยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับฟินแลนด์, โครงการจิตอาสาของในหลวง รัชกาลที่ 10, การพัฒนาคุณภาพครูทั่วประเทศ

อีกประการสำคัญ ที่ นพ.อุดม ได้กล่าวฝากให้ข้อคิดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องช่วยกันขบคิดและร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผลงานการผลิตบัณฑิตครูของ “ราชภัฏ” เป็นอันดับ 1 ของประเทศ เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ขอบคุณเอกสาร: คณะทำงาน รมช.ศธ.
2/2/2561