มอบนโยบาย ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์

รมช.ศึกษาธิการ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) ขอครูอาจารย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแบบอย่าง (ไอดอล) ให้แก่ศิษย์ได้ปฏิบัติตาม และเป็นผู้ยกระดับความเป็นอารยสังคม ให้บุคคลรู้จักความรับผิดชอบชั่วดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนโยบายการจัดการศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา และการสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรม’ ในการประชุมสัมมนาการสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประจวบคีรีขันธ์ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูอาจารย์ คือ แม่แบบหรือ ‘ไอดอล’ แก่ศิษย์ทุกคน ความเพียร ความซื่อตรง ความรักชาติบ้านเมือง ลูกหลานเยาวชนล้วนเรียนรู้ได้จากบุพการี ครูอาจารย์ ความสำเร็จในชีวิตของลูกหลาน คุณธรรมนำความรู้ มีที่มาจากการศึกษาแบบอย่างที่งดงามจากบุคคลใกล้ตัว และจะอยู่กับตัวเขาไปตลอดชีวิต


ครูอาจารย์ คือ ผู้มีความสามารถในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเล่าเรียนของศิษย์ทุกคน เด็กอาจเรียบร้อยบ้างหรือซุกซนบ้างนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้เป็นเด็ก ครูมีหน้าที่อดทน อดกลั้น อดออม ต้องคิดอยู่เสมอว่า “ความเมตตากรุณา คือ ครู” ผู้เป็นครูจะมีความหวังดีต่อเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะไม่มีการตำหนิติเตียนศิษย์ในที่สาธารณะหรือศิษย์คนอื่น ๆครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม หลักวิชาการความรู้ หลักการคิดฟังอ่านเขียน รวมถึงการปฏิบัติและศึกษาแนวทางในการทำงาน โดยวิธีของครูแต่ละท่านอาจมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป โดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคนนอกจากการเรียนการสอนแล้ว ประการสำคัญ ครูยังเป็นผู้ยกระดับความเป็นอารยสังคม ให้บุคคลรู้จักมีความรับผิดชอบชั่วดี มีความพอเพียง ประหยัด เกรงใจ สอนในเรื่องคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ ได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและลับหลัง รักษาความดีงามไว้ให้ได้อย่างครบถ้วน เป็นชื่อเสียงเกียรติคุณแก่โรงเรียนของเรา
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
ขอบคุณข้อมูลคณะทำงาน รมช.ศธ.
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
14/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน