มอบนโยบาย และปาฐกถาพิเศษ แผนปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559

 

 

มอบนโยบาย และปาฐกถาพิเศษ แผนปฏิบัติการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2559

รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า  ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น อาจเคยได้ยินเรื่องราวข่าวสารทางการศึกษากันมาบ้างแล้ว นี่เป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาแบบบูรณาการ ตามแผนและนโยบายรัฐบาล ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

                1. นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ตั้งแต่การระดมความคิดเห็น  ไปจนถึงการพิจารณาร่างแผนงานร่วมกัน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                2. นโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา โดยส่วนราชการได้นำประเด็นการปฏิรูปการศึกษามาจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีของทุกส่วนราชการทั้งหมด  37 วาระ และ 8 วาระการพัฒนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติมากำหนดเป็นแผน 3 ระยะ คือ แผนการย้อนหลัง  แผนการปัจจุบัน  และแผนการในอนาคตที่สำคัญคือ หน่วยงานสามารถนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งกรอบการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2559  ได้จัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน ทั้ง โครงการ/กิจกรรม โดยทบทวน ปรับปรุง มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายที่เหมาะสม และมีคุณภาพให้มากที่สุด

                กระทรวงศึกษาธิการ คือหน่วยงานที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสำคัญของประเทศ และการปฏิรูปการศึกษานั้น ไม่จำเป็นต้องรอจนถึง 15 ปี แต่ 5 ปีก็สามารถพัฒนา ปรับปรุง ได้ทันที นี่คือการก้าวทันโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่า นวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามาในชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว

    นอกจากนี้  ในเรื่องของการแข่งขัน ประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใคร อยู่ในอับดับ 31-32 จาก 132 ประเทศ แต่อีกทางหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยกลับมีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่ด้อยกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ เป็นเพราะส่วนหนึ่งผลการประเมินมาจากยูเนสโก และผลสำรวจจากผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศ   เนื่องจากผลผลิตทางการศึกษาไทยที่ผ่านมา ยังไม่ตอบสนองกับธุรกิจประกอบการ

     รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ขับเคลื่อนและเร่งพัฒนาปฏิรูปการศึกษาโดยเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ สอดรับกับนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจัดสรรงบประมาณพัฒนาการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ ที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

      กระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 นี้ ได้มีแผนปฏิบัติการในระยะ 20 เดือน (ตามนโยบายของคณะรัฐบาลชุดนี้)

                1. Mind Map  จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ Super Board เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2558 มีประเด็นสำคัญ

1.1 ให้มีการประเมินเพื่อก้าวสู่การแข่งขันได้

1.2 เร่งสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน พัฒนาระบบการศึกษา โดยยึดหลัก ทำก่อน ทำจริง ทำทันที

1.3 เร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ รองรับ AEC

                2. การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวิธีบูรณาการนี้จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาได้

                3. แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  อุดมศึกษา ซึ่งในขณะนี้ได้มีการลุกลามไปจนถึงระประถมศึกษาแล้ว จึงต้องมีมาตรการแก้ไขโดยเร่งด่วน

                4. สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์ต่อไปอีกในอนาคต

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะต้องใช้งบประมาณปฏิบัติการย้อนหลัง เพื่อขยายความร่วมมือ ได้แก่  โครงการทวิศึกษา  โครงการทวิภาคี  และโครงการคุรุทายาท  ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาใหม่ด้วยทักษะประสบการณ์ คือ โครงการ  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะมีการประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการตั้งเป้าหมายการศึกษาของประเทศในอนาคตต่อไป

สุกัญญา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.