มอบประกาศนียบัตร ปวช./ปวส.

เมื่อเช้าวันนี้ (26 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ประจำปี 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 45 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 34 จำนวนรวม 270 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เครีย์ ประตูน้ำโดยได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทว่า ขอให้ลูกหลานเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมุ่งมั่นจรรโลงความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้รำลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ผู้ล้วนมีบุญคุณใหญ่หลวงแก่เราทุกคน นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวต่อผู้สำเร็จการศึกษาและคณาจารย์ถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรม อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ที่ตนขอฝากกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านด้วยความจริงใจ


ม.ล.ปนัดดา กล่าวถึงคำอรรถาธิบายของ ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล อดีตประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในความหมายของคำว่า “ครู” ว่า ผู้สั่งสอนอบรมศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งทางวิชาการและหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า “คุรุ” ซึ่งหมายถึง “หนัก” ในภาระหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแผ่นดิน คือ ครูสร้างเด็ก เพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการใด สาขาใด ระดับใด ล้วนมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศด้วยกันทั้งสิ้น


โครงการ “โรงเรียนคุณธรรม” เป็นโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงถือเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน ต่างยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาระหน้าที่ในความเป็นครูอาจารย์โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานมาก กล่าวคือ 1. ครู คือ ผู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรักและความเมตตากรุณาปรานี ที่ผู้เป็นศิษย์จักพึงรำลึกอยู่เสมอ 2. ครู คือ ผู้เติมเต็มความรอบรู้ทางวิทยาการแตกฉานแก่ศิษย์ทุกคน 3. ครู คือ ผู้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์ ที่ลูกหลานเยาวชนนิยมกล่าวกันว่า ครูคือผู้เป็นไอดอลแก่ศิษย์


“ความสำเร็จในทุกขั้นตอนของชีวิตย่อมมีที่มาที่ไป มีเหตุและผลอธิบายสำหรับคนทุกคน สำคัญยิ่ง คือ การมุ่งมั่นรักษาความดีตามคำปฏิญาณตนที่ให้ไว้ ความซื่อตรง ความพอเพียง และความรู้ที่บุพการีและครูอาจารย์อบรมสั่งสอนแก่เรามา ถือเป็นสิ่งที่ท่านผู้สำเร็จการศึกษาพึงจารึกจดจำและมีความภาคภูมิใจตลอดไป” ม.ล.ปนัดดา กล่าวในที่สุด*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
26 มี.ค. 60 / 10.45 น