มอบแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

“ปนัดดา” มอบแนวทางโรงเรียนคุณธรรม เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ และพบปะนักเรียน-ครู-ผู้บริหาร ที่สงขลา


จังหวัดสงขลา – เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางและนโยบายแก่ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ และบรรยายพิเศษ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู สมาคมผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) อำเภอเมืองสงขลา

มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้ ที่โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ โดยมีศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ เข้าร่วมประมาณ 100 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึงหลักคิดของโรงเรียนคุณธรรมว่า การจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้นั้น จำเป็นต้องมีแบบอย่าง (Idol) ที่ยั่งยืน เพื่อดำรงความเป็นคนไทยไว้ให้ได้ ทั้งความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นสุภาพชน และอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งสำคัญคือการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเรื่องของครูอาจารย์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนนำแผนงานที่ได้เตรียมไว้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลในการสร้างศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ไปสร้างชาติ เช่นเดียวกับการสร้างวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ที่จะต้องมีแบบมีแผนในการดำเนินงาน นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นอดทน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ก็คือการขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ มีกำหนดการจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติอีก 2 ครั้งใน 2 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี และภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตลอดจนสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ซึ่งทั้งหมดนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ.จะต้องทำงานควบคู่กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อย่างต่อเนื่องต่อไป

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า สพฐ.ในฐานะรับผิดชอบจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี ตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและต่อเนื่อง

จึงได้จัดโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแก่ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปทิศทางเดียวกัน สำหรับไปทำหน้าที่วิทยากรผู้นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อไป


พบปะและบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนวรนารีเฉลิม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” ในโอกาสเดินทางมาพบปะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และสมาคมผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์) อำเภอเมืองสงขลา จำนวนกว่า 600 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า จากการได้ศึกษาข้อมูลของโรงเรียน ทั้งในส่วนของคติพจน์ “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” และคติประจำใจ “จรรยางาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” ซึ่งต้องขอชื่นชมหลักคิดของโรงเรียน ที่ต้องการหล่อหลอมให้นักเรียนทุกคนมีมารยาทที่งดงามไปพร้อม ๆ กับการมีความรู้ เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่เด็กของเราจะพึงรักษากิริยามารยาทของสตรี อย่างมีความรู้ เคารพวินัย ใส่ใจในหน้าที่และคุณธรรม นับเป็นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย

นอกจากนี้ได้กล่าวย้ำถึงสิ่งสำคัญของคนไทย คือ การสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) โดยเฉพาะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนตามเอกลักษณ์ของชาติ กตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่ ครูอาจารย์ และบรรพบุรุษ ซึ่งเสียสละเพื่อรักษาแผ่นดินให้เราอยู่มาตราบจนทุกวันนี้

ทั้งนี้ ได้ฝากหลักคิดในการจัดการศึกษาเพื่อนำสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม คือ
รับผิดชอบ มีการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนคนไทย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองอย่างถี่ถ้วนและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และระดับประเทศ
– เรียบง่าย ควรดำรงตนอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่หลงลืมตัว (ดังคำโบราณสอน อย่าเป็นวัวลืมตีน) ดังนั้น เมื่อเกิดความสำเร็จ ก็จะต้องเชิดชูความดีงามแก่บุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีส่วนร่วม เพราะมีผู้คนประสบความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ มาแล้วอย่างมากมายตั้งแต่เรายังไม่เกิด ขออย่าได้ทระนงตน มิใช่เราเท่านั้นที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น
– ลดทุจริตคอรัปชัน โดยจะต้องเร่งควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตคอรัปชัน เพราะถือเป็นความจบสิ้นทางอุดมคติของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาจสร้างความย่ำแย่จนถึงหมดสิ้นความเป็นชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน โดยมีผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประเทศของเราอยู่รอดได้ในอนาคต
– ก้าวทันโลก ปลูกฝังสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีความรอบรู้ อดทนและเสียสละ ตลอดจนมีความเพียร มีปัญญา และความรอบคอบ นี่ถือเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญที่สถานศึกษาและผู้บริหาร ครูอาจารย์ ควรกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบแบบแผนต่อไป
– ย้ำประชารัฐ การมีความคิดเชิงอุดมการณ์และเสริมสร้างโรงเรียนประชารัฐ โดยใช้หลักคุณธรรมเป็นหัวใจในการครองตนและครอบครัว ครองงาน ตลอดจนครองประเทศ พร้อมร่วมกันเสริมสร้างอุดมการณ์ให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวางและทั่วถึง อันเป็นความยั่งยืน ความร่มเย็น และมั่นคงของระบบการศึกษาของชาติในอนาคต

ประวัติโรงเรียนวรนารีเฉลิม เริ่มตั้งแต่ปี 2449 ในสมัยพระยาสุขุมนัยวินิต สมุหเทศาภิบาล (เจ้าพระยายมราช ปั้น สุขุม) ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงในจังหวัดสงขลา ที่มีการนำครูเทียบมาสอนตั้งแต่ยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาในปี 2464 ได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนหลังแรก เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวในที่ดินวัดแจ้ง โดยได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ทรงเปิดโรงเรียนและขอพระราชทานนามโรงเรียนว่า “วรนารีเฉลิม” พร้อมพระราชทานตราประจำพระองค์ “กรอบพักตร์” เป็นตราประจำโรงเรียน และทรงปลูกต้นพิกุลเป็นที่ระลึก และได้มีการย้ายมาสร้างโรงเรียนที่ริมถนนปละท่า (ที่ตั้งปัจจุบัน) จนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้ในปี 2529 โรงเรียนวรนารีเฉลิมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รับรางวัลพระราชทานรางวัลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงพระกรุณาฯ รับโรงเรียนวรนารีเฉลิมไว้ในพระอุปภัมภ์ ยังความชื่นชมยินดีให้แก่ชาววรนารีเฉลิม หาที่เปรียบมิได้

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลา ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสงขลาและสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนรวม 3,342 คน แบ่งเป็นชาย 916 คน และหญิง 2,426 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 254 คน และมีนายอุดม ชูลีวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
15/2/2560